Nyheter

Metsä Group moderniserar och bygger ut Metsä Tissues bruk i Mariestad

Metsä Group har, genom sitt affärsområde för mjukpapper Metsä Tissue, tagit beslut om att investera i världsledande miljöprestanda inom mjukpappersproduktion genom att modernisera och bygga ut Metsä Tissues mjukpappersbruk i Mariestad.

Investeringen kommer att öka tillgången på lokalt producerade, hållbara mjukpappersprodukter på den skandinaviska marknaden, där för närvarande ungefär 40 procent av det mjukpapper som används importeras. Värdet på investeringen uppgår till 4,2 miljarder kronor (370 MEUR) och är en av de största inom mjukpappersbranschen i Europa.

Det är också Metsä Tissues största investering någonsin.

Byggarbetena börjar under våren 2023, och det uppgraderade bruket planeras kunna tas i drift under andra halvan av 2025.

I och med denna investering blir Metsä Tissue en föregångare att investera i hållbar mjukpappersproduktion i Sverige och Skandinavien med sina starka varumärken Lambi, Serla och Katrin. Investeringen bidrar till att trygga tillgången på mjukpappersprodukter för daglig hygien genom att utbyggnaden av bruket tillämpar bästa möjliga teknik. Moderniseringen och utbyggnaden ingår i Metsä Tissues program ”Future Mill” som syftar till världsledande miljö- och driftprestanda inom mjukpappersproduktion.

– Mjukpapperstillverkning är en lokal verksamhet, och det är inte hållbart att transportera mjukpappersprodukter långa sträckor. Dessa produkter för dagliga behov måste vara tillgängliga i alla lägen, och hållbar lokal produktion bidrar till att trygga tillgången på marknaden. Denna investering tillgodoser just det – tillgång till hållbart, lokalt producerat mjukpapper inom en region som för närvarande är en av de största importörerna av färdiga mjukpappersvaror i Europa. Vi är stolta över att utveckla denna verksamhet till att bli ännu mer hållbar och lokal för att tillverka vad vi anser är de bästa mjukpapperen i världen, tillgängliga för konsumenterna i alla lägen, säger vd Esa Kaikkonen, Metsä Tissue.

Bruket producerar de högklassiga mjukpappersprodukterna Lambi, Serla och Katrin för såväl konsumenter som företag. Den nuvarande kapaciteten kommer att fördubblas till cirka 145 000 ton/år. Efter utbyggnaden kommer bruket att ha en modern mjukpappersmaskin med en kapacitet på 70 000 ton/år och tre nya konverteringslinjer för rullade och vikta pappershanddukar. Ett helautomatiserat magasin för färdigvaror och råvaruhantering samt nya kontor ska också byggas.

Förbättrad energieffektivitet, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer används som designkriterier i den nya utbyggnaden:

Expansionen av Mariestads bruk innebär betydande förbättringar av miljöprestanda för mjukpappersproduktionen. Trots den fördubblade produktionskapaciteten sjunker de fossila koldioxidutsläppen till noll senast 2030 tack vare den nya teknik som används.

Utbyggnaden inriktas helt på hållbar färskfiberproduktion, vilket innebär att den totala andelen färskfiber på bruket blir 80 procent.

Vattenförbrukning per ton minskar med 50 procent till 10 m3/ton till följd av den nya pappersmaskinen, färskfiberbaserad produktion och en moderniserad avloppsvattenanläggning som på ett bättre sätt tar vara på det renade vattnet i Mariestads vattencirkulation.

Mjukpapper är en bulkprodukt med högt luftinnehåll som inte är vare sig ekonomiskt eller hållbarhetsmässigt försvarbart att transportera längre sträckor. Logistikutsläppen beräknas minska med 25 procent årligen tack vare att pappersimport ersätts med lokal produktion.

Moderniseringen innebär också förbättringar för den nära omgivningen till bruket. Med den nya, moderna produktionstekniken får bruket lägre buller- och luktnivåer än idag. Ett nytt bullerskydd sänker bullernivåerna med 3–5 dBA tack vare nya vallar mellan bruket och bostadsområdet samt att 26 ytterligare barriärer effektivt skärmar av bullret.

Bruket förses med ny teknik för vattenhantering och effektivare reningsteknik som kommer att ge positiva effekter på odörer. Huvuddelen av den nya vattenreningsanläggningen kommer att vara övertäckt, vilket ytterligare förbättrar lukthanteringen.

Stor betydelse för den lokala sysselsättningen

Genom investeringen kommer Metsä Tissue att anställa ungefär 100 personer på bruket innan de nya delarna har tagits i drift. Huvuddelen, cirka 75 procent, kommer att vara produktionspersonal med bred teknisk kompetens inom olika inriktningar. Rekryteringen till nyckelpositioner som produktionstekniker och automationsspecialister inleds redan i år. Under byggnadsfasen uppskattas den totala påverkan på sysselsättningen vara cirka 2 000 årsarbetare.

Produktionen vid bruket kommer att fortsätta som vanligt under utbyggnaden.