Nyheter

Energieffektivisering – Mät och spara pengar

Text: Chauvin-Arnoux

Trots att den här fruktgrossisten var omedveten om några speciella energiproblem, så ville de kartlägga de största energiförbrukarna i sin fabrik. Främst för att undersöka om det fanns några möjligheter att minska på elförbrukningen samt för att energieffektivisera. Det första steget var att anlita ett företag med kompetens inom energieffektivisering. Detta företag fick i uppgift att kartlägga hela anläggningen och samtliga processer samt att mäta upp energiförbrukningen. Man diskuterade även med driftchefen för att fastställa vilka utrustningar som troligtvis förbrukade mest energi.

Informationen som samlades in användes för att ta fram en molnbaserad realtidslösning för kontinuerlig mätning av de viktigaste elförbrukarna. Detta för att de kommande insatserna för att minska energianvändningen skulle kunna riktas exakt mot de områden där besparingarna med största sannolikhet var som störst. Kontinuerlig mätning skulle också göra det möjligt att snabbt och tillförlitligt bedöma effekten av energieffektiviserande åtgärder. Dessutom blev det möjligt att bekräfta resultatet av dessa åtgärder månader och till och med år efter att de hade implementerats.

Som ett preliminärt nästa steg så placerades Chauvin Arnoux PEL103 effekt- och energiloggrar ut i elanläggningen. Nästan omedelbart visade dessa instrument på intressanta och angelägna mätresultat. Kylsystemet till huvudkylrummet var kontinuerligt i gång och förbrukade energi för 33 200 kronor per månad till de priser som då rådde. Företaget som installerat kylrummet kontaktades och efter att de kontrollerat installationen visade det sig att den var inställd på manuell överstyrning. Troligen orsakat efter några tidigare problem med kontrollsystemet.

Ett nytt kontrollsystem för kylrummet installerades vilket också inkluderade en energieffektiv frekvensomriktare för kompressorn. Efter installationen övervakades energiprestandan noggrant under en period. Detta avslöjade att energiförbrukningen hade sjunkit med mer än hälften till 15 200 kronor per månad.

Därefter påbörjades installationen av ett komplett energiövervakningssystem som omfattade inkommande huvudförsörjning av el, två mindre kylrum, ett djupfrysningslager, tre produktionslinjer och två kompressorer. Detta arbete utfördes av ett installationsföretag. De drog både nätverks- och elkablar samt gjorde IT-konfigurationen. Även fasta anslutningar av strömtransformatorer samt anskaffande en diodbrygga för att balansera trefaskretsarna.

Tariffer för energi sattes upp på en anslagstavla och fruktgrossistens personal fick utbildning och stöd för att upprätta basdata. De visades också hur man identifierar möjligheter till energibesparingar genom att titta på historiska data samt hur man utvärderar effektiviteten av energisparande genom att titta på resultat både före och efter åtgärder.

Ett av alternativen för energibesparing som undersöktes var spänningsoptimering. För detta gjordes återigen noggranna mätningar med en Chauvin Arnoux PEL103 effekt- och energilogger som avslöjade fas-till-neutral spänningar på 239,5, 235 och 244 V. Den maximala importkapaciteten var 204 kVA, och en omfattande lastanalys genomfördes för att fastställa vilka laster som skulle ge de största besparingarna med spänningsoptimering.

Detta arbete ledde till en installation av ett 288 kVA spänningsoptimeringssystem som dimensionerades även för att ge utrymme för framtida expansion av anläggningen. Enbart besparingar från denna åtgärd förutspås bli cirka 6 % av den totala elräkningen. Detta innebär att spänningsoptimeringssystemet skulle täcka sina kostnader på mindre än tre år redan före de senaste stora ökningarna av energipriserna.

Sammantaget med alla energibesparingar inklusive installationen av ett nytt styrsystem för huvudkylrummet, så förväntar sig slutanvändaren att göra besparingar motsvarande 50 % från sina tidigare elräkningar. Det innebär att återbetalningstiden för hela projektet är mindre än ett år. Skulle andra företag kunna göra liknande besparingar? Nästan säkert. Men utan noggrann och pålitlig energiövervakning kommer de aldrig att få veta! Så överväg noga. Kan det vara värt mödan att investera lite i att analysera energianvändningen för att minska elräkningen? Det finns verkligen stora möjligheter att spara mycket energi och pengar.