Nyheter

Botnia Exploration beviljas markanvisning

Bergmästaren har beviljat Botnia Exploration AB:s ansökan och anvisar mark i enlighet med bolagets yttrande. Markanvisningsbeslutet gäller till förmån för bearbetningskoncession Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun, Västerbottens län. Tillträde får ske när beslutet om markanvisning har vunnit laga kraft.

Bolaget lämnade in en ansökan om markanvisningsförrättning till Bergsstaten den 9 december 2021. Ansökan avsåg mark inom och utanför bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun.

Bolaget har förvärvat de delar av fastigheterna Vindelgransele 2:36, Vindelgransele 2:37, Vindelgransele 4:1 och Vindelgransele 5:1 som omfattas av markanvisningsområdet och har ansökt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, med överlåtelseavtalen som grund. Lantmäteriförrättningen har ännu inte slutförts. Bergsstaten gav därför berörda fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter på att markanvisningen avgörs innan Lantmäteriet fattat beslut i det pågående fastighetsbildningsärendet. Samtliga fastighetsägare har återkopplat till Bergsstaten att de inte har något att erinra mot markanvisningen.

Det är mycket tillfredsställande att vi äntligen erhållit markanvisning för Fäbodtjärn, ett beslut som innebär att vi får ta marken i anspråk för vår guldgruva Fäbodtjärn när beslutet har vunnit laga kraft. Samtidigt har vi nyligen avslutat en företrädesemission vilket tillför bolaget cirka 68,7 MSEK före emissionskostnader. Detta innebär att vi ser fram emot ett mycket spännande och innehållsrikt 2023 där vi äntligen kan blicka framåt och intensifiera vår verksamhet med guld i sikte, säger Thomas Söderqvist, VD för Botnia Exploration.