Nyheter

Ny rapport från Energiforsk: Energiomställningen kräver att elmarknaden reformeras

Regelverken på elmarknaden behöver reformeras om Sverige ska klara energiomställningen. Incitamenten för investeringar i ny elproduktion behöver förtydligas, annars ökar risken för elavbrott och att elproduktionen inte byggs ut tillräckligt, enligt en ny rapport från Energiforsk.

– Det är avgörande att politiken snabbt tar fram långsiktiga och trovärdiga spelregler för hur elmarknaden ska organiseras och utformas. För att företag ska våga investera behöver de veta vad som kommer gälla de närmaste 10–20 åren. Bara då kan Sverige klara elektrifieringen och nå våra klimatmål, säger Bo Diczfalusy, projektledare för rapporten.

Energiforsks nya rapport ”Framtidens elmarknadsdesign – utmaningar och möjligheter” visar att elmarknaden i grunden fungerar bra, men att den i vissa avseenden behöver reformeras. Rapporten sammanfattar och drar slutsatser av en rad studier av hur elmarknaden kan utformas för att bäst möta de snabba förändringar som sker på el- och energiområdet. Till exempel förväntas vindkraften fortsätta växa i snabb takt, vilket innebär ett ökat behov av stödtjänster för att bibehålla frekvensen och stabiliteten i elsystemet.

– Elmarknaden fungerar på det stora hela som den ska, men vissa reformer behövs. Det saknas tillräckliga incitament för att få till stånd nödvändiga investeringar i olika typer av fossilfri elproduktion. Dessutom skulle vi behöva en större effektreserv, det skulle förbättra Sveriges möjligheter att alltid ha tillgång till fossilfri el när och där den behövs, säger Markus Wråke, vd för Energiforsk.

Omställningen av energisystemet sker i stor utsträckning på det lokala planet med mer förnybar energiproduktion, elektrifiering av fordonsflottan och flexibla resurser som lager och smarta styrsystem i fastigheter. Rapporten behandlar hur etableringen av lokala marknader kan bidra till att sådana resurser används på ett effektivt sätt.

– Elproduktionen i vårt framtida elsystem kommer att variera mer än i dag. För att minska risken för elavbrott krävs både efterfrågeflexibilitet och att det finns toppkraft som kan producera el vid bristsituationer. För att få detta på plats behövs politiska styrsignaler där spelreglerna gäller över flera mandatperioder, säger Bo Diczfalusy, projektledare för rapporten.