Nyheter

Nytt projekt ska stärka stålindustrins omställning

Målet med OXELHY, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, är att visa på styrkor och möjligheter med att använda elektrisk värmning eller väteförbränning jämfört med konventionella metoder vid återvärmning av stål. Detta för att främja en mer resurseffektiv och koldioxidneutral ståltillverkning.

Stålindustrin och slutanvändare ersätter idag i allt större utsträckning konventionella fossilbränslebaserade värmningsprocesser med mer miljövänliga och energieffektiva alternativ så som elektrisk värmning eller väteförbränning. Trots detta, är kunskapen om hur dessa alternativa metoder påverkar oxideringen av och slutegenskaperna hos materialen, samt om hur metoderna kan optimeras i produktion, mycket begränsad.

OXELHY:s mål kommer uppnås genom utredning av hur ytoxideringen hos stål påverkas av de processvillkor som råder under vätegasförbränning, och flexibiliteten och mångsidigheten hos elektriskvärmning under kontrollerad atmosfär. Projektplanen innefattar labb- och pilottester med olika värmningsmetoder och atmosfärer som korreleras med detaljerad analys av de bildade ytoxiderna, i kombination med termodynamisk modellering av oxideringsprocessen. Vidare kommer resultaten jämföras med industriella referensprocesser.

– OXELHY syftar till att främja och stärka svensk stålindustris förmåga att nå, och vara en del av, omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Detta genom att möta utmaningar inom tillämpningsområdet elvärme och vätgasförbränning som alternativa uppvärmningsmetoder för värmeprocesser inom stålproduktion. Vi förväntar oss även att kunskapen från OXELHY kommer kunna överföras till de flesta andra led i värdekedjan för att visa stålproducenter och slutanvändare, potentialen med elvärme och vätgasförbränning, säger Andrea Olivas, forskare på Swerim samt projektledare för OXELHY.

OXELHY har en total budget på 4 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 26 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år fem nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Foto: abdulla binmassam