Nyheter

De nya LAS reglerna ställer större krav på företagen

Text: qnova

Den 1 oktober uppdaterades LAS-reglerna.

LAS, lagen om anställningsskydd, är välkänd av många men det är inte lika känt att lagen uppdaterades 1 oktober. Förändringarna berör alla företag som inte har kollektivavtal. För arbetsplatser med kollektivavtal kan särskilda regler gälla som kan både utöka och förändra de regler som fastställts i LAS.

Nya regler ökar behovet av digitaliserad avtalshantering.

Om du har haft en visstidsanställd som har jobbat sammanlagt 12 månader eller mer under en femårsperiod övergår detta kontrakt automatiskt till en tillsvidareanställning. Innan regeländringarna var motsvarande period 24 månader.

En arbetstagare som varit anställd i särskild visstidsanställning eller projektanställningar i sammanlagt mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

Vidare införs en särskild regel om beräkning av anställningstid. Om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid.

Sammantaget innebär detta att företagen behöver en övergripande bild av samtliga anställningar för att inte göra fel eller hamna i svårigheter.

Skriftlig information är en rättighet.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen upplysa arbetstagaren om att han eller hon anställs i särskild visstidsanställning. Informationen ska ges i samband med att anställningen ingås och ska ges oavsett anställningstidens längd. Lämnar arbetsgivaren inte uppgiften kan påföljden bli skadestånd för den kränkning som lagbrottet innebär.

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt anställningsskyddslagen och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång.

Arbetstagare som när anställningen upphör har varit anställda hos arbetsgivaren mer än nio månader i särskild visstidsanställning under de senaste tre åren har rätt till besked om företrädesrätt till anställningsformen särskild visstidsanställning.

De nya LAS-reglerna innebär att det är nödvändigt att ha en digitaliserad avtalshantering för att ha kontroll på anställningsvillkoren och få automatiska påminnelser.