Nyheter

Landbaserad vindkraft i sydost kan försörja halva Sverige med hushållsel

Energikontor Sydost har tillsammans med länsstyrelserna i sydost analyserat möjligheterna att bygga vindkraft på land i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Lägger man samman landområden som är möjliga att nyttja får man en bruttopotential motsvarande 14 TWh el per år. Skulle potentialen förverkligas i sin helhet skulle det räcka till årsbehovet av hushållsel för över hälften av Sveriges alla hushåll.

samband med analysen har ett webbaserat hjälpmedel tagits fram, vilket kan användas av kommuner, projektörer och andra som vill se var det är möjligt att planera för landbaserad vindkraft.

Planeringsunderlag för vindkraft finns allmänt tillgängligt på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida.

Laborera med potentialen

I underlaget filtreras olämpliga områden och områden där det finns vissa hinder bort. Inom varje möjligt område har ett ungefärligt antal vindkraftverk placerats ut och deras årliga elproduktion beräknats.

Dessa verk har en totalhöjd på 260 m och 6 MW effekt vilket motsvarar den typ av vindkraftverk som kan byggas inom en snar framtid. Väljer man de striktaste förutsättningarna – inga kända motsättningar i området och 1000 meter till bostäder så visar underlaget att potentialen ligger på runt 14 terrawattimmar per år, fördelat på länen

Kalmar 11,8 TWh

Kronoberg 2,5 TWh

Blekinge 0 TWh

Vid 800 meter till bostad fördubblas potentialen.

Störst potential för vindkraft på land finns i Kalmar län, men även Kronoberg har plats för många verk. I Blekinge är möjligheterna mindre, och där måste framför allt samexistenslösningar hittas med Försvarsmakten för att kunna bygga mer vindkraft.

Observera att Planeringsunderlag för vindkraft ger en ungefärlig bild baserat på befintligt kartunderlag. Det måste alltid göras en noggrann detaljanalys av varje område. Det kan finnas hinder som inte är med på kartan. Dessutom måste aktuell kommun tillstyrka eller ge bygglov till alla större vindkraftverk.

Politiker kommenterar vindkraft under EnergiTing Sydost

Utredningen presenteras på Energiting Sydost i Kalmar 10 november. I konferensens vindkraftspår (kl. 13 – 16:30) kommer flera aspekter av vindkraftens möjligheter och hinder belysas av både länsstyrelser, energibolag, utredare, projektörer samt försvaret. Spåret avslutas med en politikerpanel.

Läs mer på energitingsydost.se