Nyheter

Ny rapport: Flexibilitet i elnätet ger potential för stora energibesparingar

Flexibilitet inom energisektorn är nyckeln till ett klimatneutralt samhälle och skulle kunna minska de europeiska konsumenternas elräkningar med mer än 71 miljarder euro fram till 2030. Detta enligt en ny rapport från DNV och Eaton, som kvantifierar fördelarna med att konsumenterna övergår till flexibel, grön elförbrukning.

Rapporten Demand-side flexibility in the EU: Quantification of benefits in 2030 har utarbetats av en av världens ledande leverantörer av riskhantering, det norska konsultföretaget DNV och sponsras av ett antal energibolag, däribland energihanteringsföretaget Eaton. Rapporten är den första studien i sitt slag och fokuserar på den ekonomiska och klimatmässiga potentialen för flexibilitet på efterfrågesidan, Demand-side flexibility (DSF).

DSF hjälper slutkunderna att säkerställa en effektiv drift av kraftsystemet genom att å ena sidan anpassa sina förbrukningsmönster så att de endast använder el när produktionen är hög och å andra sidan sälja överskottsel tillbaka till nätet.

– Flexibilitet på efterfrågesidan är ett ofta förbisett verktyg i EU:s politiska verktygslåda. Men slutsatsen i DNV:s nyligen publicerade rapport visar att konsumentdriven nätflexibilitet har en enorm potential för att skapa ett hållbart och motståndskraftigt elsystem som sparar energi, minskar elräkningarna och minskar koldioxidutsläppen, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

I rapporten konstateras bland annat att DSF skulle kunna spara mer än 71 miljarder euro per år på elräkningarna för EU:s konsumenter och minska utsläppen av växthusgaser med 37,5 miljoner ton.

Förutom de betydande besparingarna på både klimatkontot och de europeiska elräkningarna, drar man i rapporten slutsatsen att flexibel förbrukning i byggnader, industri och transport kommer att spara 2,7 miljarder euro i EU på grund av lägre toppbelastning på elnätet. Dessutom finns det indirekta besparingar på över 300 miljarder euro, bland annat på grund av lägre energipriser, minskade kostnader för utökad produktionskapacitet och minskat behov av investeringar i nätinfrastruktur.

Nätflexibilitet omfattar ett stort antal tekniker som gör det möjligt för konsumenterna att sälja el från elbilsbatteriet till nätet eller vänta med att köra värmepumpen tills elen är billig. Denna teknik är fortfarande under utveckling och kräver uppmärksamhet från aktörerna på elmarknaden.

Rapportens resultat kommer vid en viktig tidpunkt, mitt i energikrisen med skyhöga elpriser, som på många håll nästan tiofaldigats på grund av kriget i Ukraina och Rysslands krympande gasleveranser till Europa. Därför har det aldrig varit viktigare och mer brådskande att minska vårt beroende av importerade fossila bränslen och att utnyttja byggnadernas flexibilitet och ge slutanvändarna möjlighet att påverka.