Nyheter

Så ska Sverige uppnå hållbar turism

Sveriges regering vill att Sverige ska bli ett internationellt turistland. Därtill ska det, i samklang med Sveriges energipolitik, bli ett ledande land inom hållbar turism. På så sätt utvecklas det konstant nya klimatuppdrag och program inom det svenska turistnäringslivet. Här nedan kan du se några utav de initiativ som ska driva den svenska turismen framåt.

Ett av målen inom svensk turismnäring är att skapa en marknad som är så pass hållbar att den skapar konkurrensfördelar. Genom att vara revolutionärt hållbar räknar man därför med att vara världsledande på fler än ett sätt. Många klimatomställningar är redan i verket på den svenska marknaden, men även i svenska samarbeten utomlands.

Klimatomställningar innebär till exempel att skapa en mer cirkulär marknad. Det vill säga, produkter ska ha en längre livscykel genom att vara lättare att underhålla, återanvända, och återvinna. Ett exempel på detta är spelindustrin, som har jobbat hårt på att skapa likvärdiga digitala resurser så att spelare kan spela på utländska casinon utan svensk licens snarare än att åka på en hög-växthusutsläppsresa till Las Vegas eller Macau.

Ett annat exempel som kommer att vara revolutionerande för den svenska turismen är Orbitals nya dusch-system. Orbital Shower är en dusch som renar och återanvänder vattnet, vilket kan minska energiförbrukningen med 80% och vattenförbrukningen med 90% för hotell- och hospitality-företag. Duschen har utvecklats i respons till det att många affärskunder och företags resepolicy kräver högre klimattänk från de hotell de bokar. Orbital Showers finns redan installerade på ett par hotell runt om i Norden.

Regeringens turisminitiativ

I oktober 2021 publicerade regeringen nya riktlinjer för hur det svenska turistnäringslivet skulle bli mer hållbart som skapa tillväxt. Initiativet Strategi för Hållbar Turism och Växande Besöksnäring kom efter att corona-pandemin hade klargjort de svaga länkarna i turistbranschens sammanhållning. I programmet ingår bland annat förbättrad platsutveckling, digital infrastruktur, samverkan, samt ökad innovation inom exempelvis hållbarhet.

Regeringen menar därpå att ett mer hållbart svenskt turistfokus ska främja konkurrensfördelar, då hållbarhetskraven från turistindustrin samtidigt växer. En nyckel i programmet är att skapa mer samverkan såväl inrikes som med internationella organisationer så som Förenta nationerna, Europeiska unionen, UNESCO (som har hand om bl.a. Världskulturarv), och Europeiska Miljöbyrån eller European Environmental Agency (EEA).

Bättre företags-rapportering

Ett av de sätt som praktiskt ska leda Sverige och Europa framåt inom hållbar turism är genom bättre företagsrapportering kring miljö och klimat. Inom Europeiska Unionen finns det just nu ett utvecklande av vad som kallas Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), översatt Direktiv för Företagens Hållbarhetsrapportering.

Initiativet är en utökning av den existerande Non-Financial Reporting Directive (NFRD), översatt Direktivet för Icke-Finansiell Rapportering. CSRD skulle därmed standardisera sättet som större europeiska företag för statistik över sin klimatpåverkan, så att det blir enklare för kunder och investerare att analysera. Initiativet skulle påverka cirka 1600–2000 svenska företag.

Ett annat initiativ, denna gång på nationell nivå, är det nya kravet på klimatdeklarationer för nybyggnationer. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2022, och syftar till att minska klimatutsläppen genom att skapa ansvarighet. Kravet infördes efter att man kunde påvisa att byggnadsbranschen stod för 21% av Sveriges växthusgasutsläpp. Därmed kommer nu alla nybyggnationer, inklusive de för turistiska skäl, att utkräva en klimatdeklaration för att få slutbesked om bygglov.

Projekt och samarbeten utomlands

Förutom tillämpningar på den nationella marknaden så finns det även ett antal svenska projekt i utlandet. Ett noterbart sådant är Green Transition Initiative (GTI) som bedrivs i USA. Sedan mars 2022 har Business Sweden, Energimyndigheten, Vinnova, och svenska ambassaden i Washington D.C. samarbetat med amerikanska myndigheter och företag för att implementera svensk hållbar teknologi i landet.

Initiativet har flera betydelser och förhoppningar. Dels ska det hjälpa USA att nå sitt mål att uppnå nollutsläpp 2050, men ska också verka utifrån syftet att öka det hållbara samarbetet mellan de två länderna. Sverige, som är ledande i världen inom grön teknik, och USA som är en av världens största ekonomier. Dessutom är det ett sätt att inbjuda fler turister och investerare med hållbarhetsfokus till Sverige.

Programmet ska skapa samarbeten på såväl företagsnivå som inom forskning, akademi och innovation. Den svenska tekniken ska appliceras inom både transport, industri och energi.

Övergripande globala mål

I princip alla klimatrelaterade program och initiativ som startas idag är baserade på Paris-avtalet och Förenta Nationernas Agenda 2030. Initiativet består av 17 delpunkter som bland annat tar sig an att utrota hunger och fattigdom, främja jämställdhet och mänskliga rättigheter, etc. Alla 17 punkter genomsyras av klimatmålen som spelar stor roll i att skapa en mer jämlik och jämställd värld. Mål 13 behandlar specifikt klimatfrågan.