Nyheter

Halvtid för projekt som ska snabba upp elnätsutbyggnad

Regeringsuppdraget som ska korta ledtiderna för utbyggnad av elnäten är nu ungefär halvvägs. Arbetet så här långt visar att det finns stor potential i vissa frågor, men att testa nya arbetssätt kan också vara en utmaning.

I september 2021 startade ett regeringsuppdrag med uppdrag att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad genom effektivare tillståndsprocesser. Idag är processen från förslag till färdigbyggd ledning mycket omfattande och tidskrävande. Energimarknadsinspektionen har sedan dess, tillsammans med andra myndigheter och elnätsbolag, arbetat för att identifiera utmaningar,  samt hitta och testa nya arbetssätt som ska snabba på processen. Inom ramen för uppdraget ingår flera nätutvecklingsprojekt i olika skeden av tillståndsprocessen. Nyligen träffades alla på ett seminarium för att berätta om arbetet så här långt.

Varför är det viktigt att förkorta ledtiderna för elnätsutbyggnad, Jane Tollqvist, chef för Tillstånd och rättigheter på Vattenfall Eldistribution?

–  Idag är ledtiderna alldeles för långa för att tillmötesgå de krav och förväntningar som finns från kunder och samhälle. Elektrifieringen är en förutsättning för hela energiomställningen vilket gör att stora energikrävande industrier, transportsektor osv måste ställa om nu, inte om tio år. Detsamma gäller anslutning av förnybar elproduktion, även där är behovet här och nu. Om vi kan förkorta ledtiderna för utbyggnationen av elnätet innebär det större möjligheter att i slutändan nå våra klimatmål, något som förstås skapar extra motivation att hitta nya lösningar.

Kortare ledtider-uppdraget har valt ut några nätutvecklingsprojekt som hanteras inom ramen för regeringsuppdraget så att myndigheterna och nätägarna kan testa nya arbetssätt och metoder när de arbetar med riktiga ärenden. Två av pilotprojekten är Vattenfall Eldistributions, dels ett nystartat projekt för regionnätsförstärkning i Göteborg, dels regionnätsprojektet Hedenlunda-Oxelösund där vi planerar att bygga två nya 130 kV-ledningar för att kunna försörja SSABs stålfabrik med el när de ställer om till fossilfri stålproduktion.

Projekt Hedenlunda-Oxelösund som startade 2018 efter en officiell förfrågan från SSAB om utökat effektbehov och har nu kommit en bit in i nätutvecklingsprocessen. Det är ett omfattande regionnätsprojekt med tuff tidplan som har kantats av utmaningar och debatt kring teknikval och markanspråk. I dagarna kom Energimarknadsinspektionens beslut att bevilja Vattenfall Eldistributions ansökan om koncession för ledningarna. Närmast följer överklagandeprocesser och planerande för uppförande av ledningarna, vilka tidigast väntas kunna vara på plats 2026.

Arbetet inom regeringsuppdraget har gett projekten möjlighet till ökad dialog och regelbundna möten med Ei, länsstyrelsen och Lantmäteriet. Där har man diskuterat och tittat på hur man kan trimma de olika stegen – tillstånd, undersökning, dispenser, delgivning, hanpdläggningstider, tillsynsvägledning och annat som är en del av processen.

–  Vissa av åtgärderna som projektet kommit fram till implementeras direkt i verksamheten och tillämpas i andra redan pågående projekt. De förslag som innebär större förändringar fångas upp och tas med in i övriga pågående initiativ som syftar till att effektivisera såväl tillståndsprocessen som projekten i övrigt, säger Jane Tollqvist.

En slutsats av erfarenheterna från regeringsuppdraget hittills är att ökad dialog och transparens mellan myndigheter och nätägare är en viktig pusselbit – att samverka kring komplexa frågor ger resultat. Samtidigt måste det finnas mod hos alla att våga testa nya arbetssätt och metoder för att hitta rätt väg framåt.

– Med detta regeringsuppdrag är vi på rätt spår men alla parter måste våga utmana sina ordinarie processer för att tidsvinster ska uppnås.

Regeringsuppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad ska redovisa sina slutsatser i maj 2023.

Läs mer om regeringsuppdraget:

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Energimarknadsinspektionen (ei.se)