Nyheter

Restströmmar och biprodukter från Metsä Board skapar etableringsmöjligheter

Restströmmar från Metsä Boards massa- och kartongbruk i Husum, Örnsköldsviks kommun, har potential att skapa industriell symbios och nya etableringar. Kommunen pekar ut lämpliga områden för potentiella etableringar.

I samverkansprojektet North Sweden Cleantech har RISE Processum, Metsä Board och Örnsköldsviks kommun genomfört en förstudie som har fokuserat på vad som krävs för att realisera ett framtidsscenario med etablering av innovativa bolag som tillvaratar restströmmar och biprodukter från fabriken. I intervjuer med näringslivet har elfilterstoft, råmetanol, bark, bioslam och biogen koldioxid visat sig extra intressanta restströmmar för de företag som varit delaktiga i förstudien.

Örnsköldsviks kommun möter nu upp resultatet av förstudien genom att peka ut områden i Husum som är intressanta för potentiella företagsetableringar. De ytor som förstudien har identifierat är de bäst lämpade ur integrations- och logistiksynpunkt och ligger norr om bruket vid industrispåret. Förstudien är ett första steg i en process för att undersöka förutsättningarna vidare.

– Husum har bra infrastruktur för att växa. Nu när Metsä även ser möjligheter att inleda samarbete med externa företag ser vi stora möjligheter för en positiv tillväxt i området, säger näringslivschef Fredrik Holmgren.

Under senare år har intresset vuxit för företag att skapa nya produkter genom processutveckling fokuserad på specifika restströmmar, eller skapa förbättrade produkter ur hållbarhetssynpunkt.

– Jag ser en stor potential för innovativa företag att utveckla och testa sina idéer på restströmmarna från Metsä Board i Husum, säger VD Karin Johnson, vd RISE Processum.

Metsä Board i Husum bygger ut sin anläggning och investerar för närvarande stort i både kapacitet på kartongproduktionssidan och i en förnyelse av massabruket, där första steget i form av ny sodapanna och turbin precis är i uppstartfasen.

– Vi arbetar på Metsä Board Husum mot ett tydligt mål att vara fossilfria fram till slutet av 2030 där moderniseringen av massabruket självklart skapar en mängd nya förutsättningar. Vi vet att vi, både med våra produkter och en toppmodern fabrik, erbjuder lösningar  i omställningen mot ett hållbart samhälle. Med rätt partnerskap ser vi även stora möjligheter att långsiktigt kunna utveckla cirkulära lösningar kopplat till våra restströmmar och bi-produkter, säger Olov Winblad von Walter, platschef Metsä Board, Husum.  

Foto: Metsä Board Corporation