Nyheter

Geomatikk: Investeringar i våra nät kräver tillförlitlig ledningsdokumentation

Den snabba energiomställningen med ökad elanvändning, och ett förnyelsebehov av näten ställer höga krav på både underhåll och utbyggnad av elnäten. Med tillförlitliga data om ledningsnäten kan planering, projektering, byggnation och underhåll ske på ett effektivt och faktabaserat sätt.

Tekniska dokumentatörer från Geomatikk hjälper idag många nätägare med ledningsdokumentation för el, fiber, VA och fjärrvärme. För att förstå hur nätägare arbetar för att höja kvaliteten på sin nätdokumentation pratade vi med Sara Rönnqvist som arbetar hos oss med nätdokumentation för flera kunder.

Viken kvalitet har nätdokumentationen generellt hos svenska nätägare?

— Det är svårt att säga generellt men hos våra kunder är kvaliteten väldigt varierande beroende på när näten är byggda och hur de dokumenterats. Dokumentationen av äldre nät är ofta osäker eftersom det inte fanns samma krav på inmätning och dokumentation då de byggdes som det gör idag.

Hur arbetar de som har hög kvalitet på sin nätdokumentation?

— Det finns ingen ”quick-fix”. För att höja kvaliteten på dokumentationen för ett helt nät måste ett gediget arbete göras.

Enligt Sara består arbetet av tre viktiga delar:

1. Enhetliga rutiner för dokumentation
Det är viktigt att hela nätet dokumenteras enhetligt. Om inte rutiner och processer finns på plats kan nätet bli dokumenterat på olika sätt beroende på vem som gjort arbetet. Det leder till ojämn kvalitet och att tillförlitligheten i informationen brister.

2. Kvalitetshöjning av existerande dokumentation
Detta är ett systematiskt arbete där dokumentationen om varje nätobjekt gås igenom för att kontrollera kvaliteten, rätta fel och uppdatera med data som saknas. Ofta initieras arbetet av ett systembyte eller att dokumentationen av flera ledningsnät ska slås ihop.

3. Kontinuerlig dokumentation
När nätet byggs ut och förnyas är det viktigt att informationen följer med från fält in till dokumentatören, till exempel genom inmätningar och foton.

Hur ser behovet av inmätning ut?

— Det kan vara osäkra lägen på delar av nätet. Ofta samordnar vi då med kundens fältpersonal så att de får en fellista som de kan beta av efterhand. Fältpersonalen sätter då ut nätet och levererar inmätningsdata som vi lägger in så att positionen på alla nätobjekt såsom ledningar, brunnar och skåp blir korrekta. Hos en del kunder är dokumentationen av så pass låg kvalitet att stora delar av nätet måste mätas in.

Vilka fördelar kan ett väldokumenterat nät ge nätägaren?

— Dokumentationen är viktig i flera olika skeden av nätets livscykel. I arbetet med att planera, projektera och bygga nät behövs informationen för att ta tillförlitliga beslut. Det är till exempel viktigt att veta vad för slags ledningar som finns och hur gamla de är för att kunna beräkna utbyggnadsbehoven, menar Sara.

— Att ha en tillförlitlig dokumentation gör att underhålls- och reparationsarbeten kan ske mer effektivt då man har rätt information om det som ska underhållas.

Ett annat exempel är inom VA, där man ser att skyfall som leder till översvämningar blir mer och mer vanliga. Har man ett korrekt dokumenterat nät, där dimensioner och lutningar är angivna, underlättar det såklart vid beräkningarna av flöden i näten så man vet vilka åtgärder som krävs för att aktivt undvika översvämningar.

Vilka nätägare hjälper du idag?

— En nätägare jag arbetar kontinuerligt med är Hedemora Energi . Jag stöttar dem med dokumentation av ledningsnäten, rättar där det finns felaktigheter, gör kvalitetsförbättringar som de ordinarie medarbetarna inte hinner med och plockar ut de kartunderlag som efterfrågas.

— Hedemora Energi är just nu inne i en uppdatering av GIS-systemet där vi behöver rätta felaktigheter i nätet innan det läggs in det nya systemet. Ofta aktualiseras frågan ännu mer vid systembyten, då effekten av systemet är starkt beroende av kvalitén på informationen.