Nyheter

Naturskyddsföreningen: Allvarliga brister i beslutet om Gállok-gruvan

Naturskyddsföreningen lämnar idag in sina skäl till att ha ansökt om rättsprövning av regeringens beslut att ge bearbetningskoncession i Gállok. Föreningen har funnit att både risker och konsekvenser är mycket bristfälligt utredda och redovisade, och att beslutet därför ska upphävas.

– Miljökonsekvensbeskrivningen som gruvbolaget presenterat möjliggör inte en fullständig bedömning av gruvverksamhetens påverkan på vatten, naturmiljö, hotade arter och kulturmiljön. Det är förvånande och allvarligt att regeringen fattat beslut på det här underlaget utan att begära in nödvändiga kompletteringar, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen lämnar idag in sina argument till Högsta Förvaltningsdomstolen, efter att ha ansökt om rättsprövning i juni. Rättsprövningen gäller regeringens beslut att meddela bearbetningskoncession för en gruva i Gállok.

Naturskyddsföreningen har granskat underlagen som regeringen fattat beslut utifrån. Ansökan från gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines AB är enligt Naturskyddsföreningen undermålig och full av brister. Den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen lever inte upp till regelverket, vilket innebär att regeringen inte följt EU-rättens krav om bland annat skydd av yt- och grundvatten eller hotade arter och dess habitat.

Naturskyddsföreningen anser dessutom att regeringens beslut inte följer Sveriges internationella åtagande att skydda världsarvet Laponia, och att de överväganden som regeringen gjort kring olika riksintressen är felaktiga.

– Det finns många frågetecken i underlaget. Trots att uranhalten i vissa prover är mycket förhöjda saknas en beskrivning av vilka konsekvenser utsläpp av uranmineral skulle leda till. En lastbil var fjärde minut på Kvikkjokksvägen orsakar buller, utsläpp och äventyrar trafiksäkerheten. Inget av detta finns heller beskrivet i underlaget, säger Ida Jansson från Naturskyddsföreningen i Jokkmokk.

Det är Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Naturskyddsföreningen i Norrbottens län som står bakom ansökan om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen.