Nyheter

ENIVA: Börja alltid med att minimera värmebehovet vid energieffektivisering

Text: Eniva

Glädjande har återigen ett politiskt fokus hamnat på energieffektivisering och olika förslag med bidrag, subventioner och stöd presenteras till höger och vänster. Vi ser dock en risk att man fokuserar för mycket på nya tekniska lösningar i uppvärmningssystem istället för enkla grundläggande åtgärder i de befintliga byggnaderna.Det kan kanske vara självklart att alltid ha fokus på energieffektivisering eftersom alla forskare är överens om att vi måste vidta åtgärder för att ha en rimlig chans att nå uppställda klimatmål. Men Sverige har halkat långt efter övriga länder i EU och hittills har det politiskt satsas lite på energieffektivisering och de styrmedel som finns är få och framför allt otillräckliga. I jämförelse hamnar Sverige långt ner när EU:s vetenskaps- och kunskapscenter JRC rankade strategin för renovering och energieffektivisering i byggnader.Börja i rätt ände och minimera värmebehovet först

Det är dock lätt att fastna i nya tekniska lösningar för uppvärmningssystem när det istället finns enkla lösningar att börja med. När vi pratar om befintligt byggnadsbestånd så gäller det att börja i rätt ände när man ska energieffektivisera. Det handlar om att minimera värmebehovet först. Detta genom att ha en fullgod isolering av klimatskalet innan nya och dyra uppvärmningssystem upphandlas. Annars finns risken att värmesystemet överdimensioneras med sämre driftsförhållanden och en onödigt hög investeringskostnad som följd.

Som ett enkelt verktyg för att illustrera sättet att tänka kan man använda sig av Kyotopyramiden som är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997. Den har tagits fram av norska Sintef, som är Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken. Kyotopyramiden har blivit allmänt vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien.

När man isolerar klimatskalet så är det första man bör vidta att tilläggsisolera vinden. Det är en enkel första åtgärd som ger stor effekt på energiförbrukningen samtidigt som den är relativt enkel och har kort återbetalningstid.

Isolering av klimatskalet ger resultat

Vi på ENIVA jobbar dagligen med energieffektivisering genom isolering av byggnaders klimatskal. I vårt arbete ser vi att det ger väsentligt minskade värmeförluster och dessutom ett bättre boendeklimat. Därför bestämde vi oss för att sätta fingret på vad vi faktiskt åstadkommit i Enivabolagen sedan starten 1983. Vi ville få fram en siffra som visar den totala minskningen av byggnaders energiförlust som vi bidragit till genom våra lösullsentreprenader.

Resultatet presenteras i ”Energispararen” – vår egen mätare som uppdateras varje månad. Fram till nu har vi reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 8566 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av mer än 571 058 villor eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med drygt 1 070 733 ton!  (Uppdaterade siffror per 2022-07-31).

Det är stora siffror som bara vår verksamhet har åstadkommit och något vi är stolta över.

Trots allt så är den grönaste energin den som inte alls förbrukas. Om vi som ett relativt litet bolag kan åstadkomma så mycket inser man kanske lättare vad en bredare satsning skulle kunna ha för effekt i Sverige!

Inte minst kopplat till de utmaningar vi står inför i södra Sverige med effektbrist och bristande överföringskapacitet!