Nyheter

Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2022: Fortsatt starkt marknadsläge

Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 843 MSEK (790). Resultatet påverkas av högre virkespriser, men har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.

1 april – 30 juni 2022

Nettoomsättningen ökade med sju procent till 1 991 MSEK (1 867). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 14 procent medan leveransvolymerna minskade med fem procent. Övrig omsättningsförändring förklaras främst av plantverksamheten.

Det operativa rörelseresultatet minskade med tre procent och uppgick till 362 MSEK (372). Högre virkespriser har motverkats av lägre volym från egen skog och plantverksamhet samt ökade avverkningskostnader.

Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 124 MSEK (183).

Kvartalets resultat uppgick till 632 MSEK (607), varav resultatet från intressebolag utgör 251 MSEK där Setra Group utgör den största delen, motsvarande 5,34 kr (5,13) per aktie.

1 januari – 30 juni 2022

Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 3 983 MSEK (3 560). Virkespriserna ökade med i genomsnitt 12 procent medan leveransvolymerna var i stort sett oförändrade.

Det operativa rörelseresultatet ökade med sju procent och uppgick till 843 MSEK (790). Högre virkespriser och ökade upplåtelseintäkter från vindkraft har delvis motverkats av lägre volym från egen skog och ökade avverkningskostnader.

Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 213 MSEK (301).

Periodens resultat uppgick till 1 301 MSEK (1 087), varav resultatet från intressebolag utgör 484 MSEK där Setra Group utgör den största delen, motsvarande 10,99 kr (9,18) per aktie.

Väsentliga händelser

Sveaskogs styrelse beslutade i juni om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sveaskog negativt med ökade kostnader. Dock har detta också medfört ökade virkespriser.

Sveaskogs VD och koncernchef Erik Brandsma:

– Sveaskogs styrelse beslutade i juni om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk. Beslutet innebär en minskad slutavverkningsnivå om cirka 1,0 miljoner m3fub per år, jämfört med tidigare avverkningsbeslut från 2018.

– Trots en orolig omvärld och ett högt inflationstryck på kostnadssidan med bland annat ökade kostnader för avverkning är resultatutvecklingen positiv, främst tack vare den positiva marknadsprisutvecklingen.  Det operativa resultatet för första halvåret uppgår till 843 MSEK vilket är en förbättring med sju procent jämfört med föregående år.

– Prisökningen för timmer och massaved från de senaste månaderna har stannat av men efterfrågan är fortfarande större än tillgången och vi förväntar oss ett fortsatt relativt högt pris.