Nyheter

Mer värdefull skog ska skyddas genom ersättningsmarker

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att skapa förutsättningar för att skydda mer värdefull skog genom att använda s.k. ersättningsmarker från Sveaskog. Ersättningsmark ska kunna erbjudas till enskilda markägare, allmänningsskogar och häradsallmänningar när värdefull skog skyddas och inte längre kan brukas av ägaren.

Programmet omfattar 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skog och riktar sig helt till enskilda markägare av skog, samt skogsfastigheter som ägs och förvaltas gemensamt inom så kallade allmänningsskogar och häradsallmänningar.

Beslutet skapar också förutsättningar för formellt skydd av värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog, genom en utökning av Sveaskogs markförsäljningsprogram med totalt upp till 60 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark som ska kunna användas som ersättningsmark till enskilda markägare, allmänningsskogar och häradsallmänningar.

Beslutet följer av regeringens proposition Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund, som var en del av Januariavtalet och togs fram tillsammans Centerpartiet och Miljöpartiet.

Regeringen bedömer att ett program med ersättningsmark kan bidra positivt till det strategiska arbetet med skydd av värdefull natur. Ersättningsmark kan vara ett attraktivt alternativ för enskilda markägare och allmänningsskogar som vill fortsätta att bedriva aktivt skogsbruk, men som inte ser möjligheten att köpa mark på den öppna marknaden i samband med bildande av formellt skydd. Arbetet med ersättningsmark bör i huvudsak ske utanför det fjällnära området.