Nyheter

Ny undersökning: Rekordstöd för nya svenska gruvor

Krig och ökad risk för internationella konflikter och kriser har under våren stärkt stödet för att öka gruvnäringen, även om det innebär en viss miljöpåverkan.
LKAB har med undersökningsföretaget Novus undersökt vad svenskarna anser om två av den gröna omställningens ödesfrågor: Behovet av fler svenska gruvor och hur en säker tillgång till fossilfri el ska säkras.

I början av februari ansåg 73 procent av svenskarna att Sverige bör öka gruvnäringen för jobbens och tillväxtens skull, även om det innebar viss miljöpåverkan. Det var den högsta siffran som uppmäts i de årligen återkommande undersökningar som Novus gör för LKAB:s räkning sedan 2014. I maj ställde Novus samma fråga till svenskarna med tillägget att gruvnäringen förutom arbete och tillväxt även ökar Sveriges självförsörjning av kritiska råvaror. Sedan februari har stödet för ökad svensk gruvnäring trots viss miljöpåverkan ökat till 78 procent, vilket är det högsta stödet hittills.

– Pandemin har visat hur sköra värdekedjorna är i den globala ekonomin. Rysslands angrepp på Ukraina har brutalt demonstrerat hur beroende vi är av kritiskt viktiga råvaror. Resultatet i undersökningen visar att svenskarna är väl medvetna om att vi behöver anpassa oss till ett nytt läge i världen, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat LKAB.

Vid sidan av omställningen till koldioxidfri järnsvamp är ny teknik och nya cirkulära metoder för utvinning av kritiska mineral och råvaror ur gruvavfall LKAB:s viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Ur dagens gruvavfall är målet att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor som värdefulla biprodukter i järnmalmsbrytningen. I Luleå planeras investeringar under kommande år på runt 10 miljarder för att utveckla verksamheten.

 – Det här bidrar inte bara till en ökad hållbarhet för miljö och klimat, utan innebär ett steg framåt för ett tryggare Sverige och ett tryggare Europa, säger Niklas Johansson.

Läs mer om hur LKAB ska utvinna:

värde ur dagens gruvavfall här och om den kritiska råvaran fosfor här.

Så vill svenskarna lösa elfrågan

Den gröna industriomställning som idag leds från norra Sverige är beroende av en fördubbling av den svenska elproduktionen under kommande årtionden.

På uppdrag av LKAB frågade Novus svenskarna om vad de anser är bästa lösningen på framtidens ökade elbehov:

35 procent anser att det bör ske genom att bygga ut både vindkraft och kärnkraft.

31 procent främst genom att behålla och bygga ut kärnkraften.

22 procent genom att främst bygga ut vindkraften.

– För att klara av energiförsörjningen och möta de enorma behov som finns framåt så kommer det behövas en mix av olika energislag. LKABs omställning som ska spara koldioxidutsläpp hos våra kunder i stålindustrin motsvarande hela de samlade utsläppen i Sverige kräver en kraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion. Men vi behöver inte bara mycket och fossilfri el. Vi vill ha billig el också. Utbyggd vindkraft på land är det som under de närmaste åren ger lägst elpriser och som kan komma på plats snabbt. Men det som kan vara lösningar i norr behöver inte vara lösningar i söder. Det är avgörande att vi inte stänger några dörrar utan fortsätter att utveckla alternativen, för vi kommer att behöva allt om vi ska klara omställningen och stärka svensk industris konkurrenskraft, säger Niklas Johansson.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av LKAB under perioden 12-22 maj 2022. Resultatet bygger på 1012 svar från Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel i åldrarna 18–79 år. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.

Sammanfattning av resultat:

Rekordhögt stöd för ökad gruvnäring

Antalet svenskar som anser att gruvnäringen bör öka trots viss miljöpåverkan är 78 procent vilket är rekord i frågan. När Novus ställde samma fråga i februari svarade 73 procent att gruvnäringen bör öka trots viss miljöpåverkan. Vilket då var den högsta noteringen sedan LKAB via Novus började mäta i frågan 2014.

Starkt gruvstöd bland yngre

Störst är stödet för ökad gruvnäring i gruppen unga och i yngre medelåldern. I gruppen 18–49 år anser 95 procent att gruvnäringen bör öka, jämfört med 74 procent i gruppen 50–79 år. Av de svarande har män (83%) en mer positiv inställning än kvinnor (71%).

Höginkomsttagare mest positiva till fler gruvor

Av de svarande är de med årsinkomst över 800.000 kr mest positiva till ökad gruvnäring (81%) och de med inkomster under 299.000 kr per år jämförelsevis färre (73%). Bland höginkomsttagarna uttrycker 34 procent det största möjliga stödet för en ökning, jämfört med 13 procent i gruppen med de lägsta inkomsterna.

”Både och-linjen” i elfrågan samlar majoritet

För att möta det ökade behovet av el under kommande årtionden anser 35 procent att både vindkraft och kärnkraft ska byggas ut, 31 procent vill främst behålla och bygga ut kärnkraften och 22 procent vill främst bygga ut vindkraften.

Könsskillnader i energifrågan

Bland de svarande männen är stödet för kärnkraft (43%) störst jämfört med kvinnorna (19%). Kombinationen vindkraft och kärnkraft lockar flest kvinnor (34%) och även vindkraften har starkt stöd (30%).

Vindkraft delar inte land och stad

Ibland har vindkraften beskrivits som en fråga som skiljer land och stad. Men av de svarande är stödet för vindkraft som huvudalternativ för framtidens energiförsörjning jämnt fördelat mellan storstäder och storstadsnära kommuner (22%), större städer och kommuner nära större städer (23%) och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (22%).

LKAB i Almedalen

LKAB är på plats under Almedalsveckan för samtal om den gröna omställningen och relaterade utmaningar och behov:

https://lkab.com/almedalen/ .

Utöver egna seminarier kommer LKAB även att delta i en rad andra paneler för att diskutera industrins omställning och frågor relaterade till elbehov och tillståndsprocesser, samhällsutveckling och infrastruktur, vätgas och fossilfri järn- och stålproduktion, kompetensförsörjning, samt säkerhetsläget kopplat till framtida råvarubehov och robustare värdekedjor i Europa.

https://almedalsveckan.info/program