Nyheter

Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet – nu utreds frågan

Näringsministern har beslutat att uppdra åt Inge Karlström, rådman i Nacka tingsrätt, att biträda Näringsdepartementet som bokstavsutredare i att utreda frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.

Regeringen har sedan 2014 gjort många insatser för industrin och för en grön omställning och elektrifiering, bl.a. Industriklivet, Klimatklivet, Europeiska samarbetsprojekt (IPCEI) och Statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Det är insatser som i sin tur bidrar till investeringar som leder till nya jobb med schysta villkor i hela Sverige. Sverige är i dag en betydelsefull gruvnation och svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land.

Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Genom att i Sverige producera hållbara produkter och tjänster som vi kan exportera har vi möjlighet att påverka miljö och klimat såväl i Sverige som globalt.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Den svenska minerallagstiftningen är uppbyggd för att ge förutsättning för en sökande att från prospektering nå fram till gruvdrift genom att successivt kunna finansiera projektet och öka kunskaperna. En fråga som skapat osäkerhet i tillståndsprocesserna är när i prövningen som frågan om Natura 2000-tillstånd ska ske. Praxis har genom domstolsbeslut utvecklats till att ske i samband med beslut om bearbetningskoncession. Det finns då en risk att det hämmar utvecklingen eftersom stora resurser måste läggas i ett tidigt skede, ofta i ett skede innan detaljer för verksamheten är specificerade, som t.ex. verksamhetsområdets utformning.

Utredaren ska mot bakgrund av denna risk, i den utsträckning det är möjligt med hänsyn till EU-rätten, komma med förslag på författningsändringar. Syftet med författningsändringarna ska vara att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen ska kunna beviljas.

─ Den gröna och digitala omställningen kommer att skapa fler jobb i hela Sverige och kräva mer metaller och mineral. I denna omställning kommer vi aldrig att tumma på miljölagstiftningen. Regeringens ambition med utredningen är att minska osäkerheten för företagen samtidigt som miljöambitionen bibehålls, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.