Nyheter

Naturskyddsföreningen överklagar slutförvaret av slutförvaret av kärnbränsle

Naturskyddsföreningen har överklagat regeringens beslut att förvara använt kärnbränsle i Forsmark till Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt föreningarna har inte kärnavfallsbolaget SKB kunnat visa att den beslutade förvaringen är säker.

De kopparkapslar som ska användas kan enligt experter vittra sönder redan efter några hundra år. Naturskyddsföreningen överklagar tillsammans med Jordens vänner, Fältbiologerna och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG).

– Regeringens beslut om att godkänna kärnbränsleförvaret var ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjorde ett historiskt misstag. Beslutet innebär risk för läckage av oerhört farliga ämnen. Vi har därför nu lämnat in en skarpt formulerad begäran om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Johanna Sandahl ordförande Naturskyddsföreningen.

I januari tog regeringen beslutet att godkänna anläggandet av det så kallade kärnbränsleförvaret i Forsmark, trots starka invändningar från Naturskyddsföreningen, MKG och forskare från KTH.

Men enligt Naturskyddsföreningen har Kärnavfallsbolaget SKB inte kunnat visa att de kopparkapslar som är tänkt att användas i den planerade förvarsmiljön är säkra. Enligt tung expertis från KTH kan kopparkapslarna vittra sönder redan efter några hundra år.

– Det här är en central del i vårt överklagande. Enligt miljöbalken är det den som bygger en miljöfarlig anläggning som måste bevisa att de klarar av säkerheten. Det anser vi att man inte lyckats med, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Kopparkapslarna kan vittra sönder på grund av olika nedbrytningsprocesser, som korrosion och väteförsprödning. Om kapslarna havererar och det extremt farliga kärnavfallet läcker ut kontaminerar det grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området. Det rör sig om radioaktiva ämnen som är extremt farliga under mycket lång tid, över 100 000 år.

– Att använda fem centimeter tunna kopparkapslar är billigt och enkelt för kärnkraftsindustrin. Men industrin har inte ens låtit regeringen, forskare eller miljörörelsen i sin helhet få ta del av viktiga tester som gjorts av koppar i en förvarsmiljö, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Här är en kort kommentar från SKB (Svensk Kärnbränslehantering):

”Tillståndsprövningen tog närmare 11 år att genomföra från ansökan till beslut och det är få ärenden som genomgått en sådan omfattande och noggrann granskning av myndigheter, domstol, kommuner och slutligen regeringen.

Vi är trygga både med själva processen och med att regeringsbeslutet har fattats på välunderbyggda grunder. SKB har visat att vi kan bygga och driva ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle i urberget i Forsmark.

De synpunkter som nu tas upp i överklagan var dessutom välkända när regeringen fattade sitt beslut, så det är inga nya uppgifter som lyfts fram.”