Nyheter

2050 kan Finland stå för produktionen av en betydande del av den vätgas som behövs i Europa

Finland skulle i framtiden kunna producera vätgas motsvarande hundratals terawattimmar per år och bli en av Europas betydande exportörer av vätgas. Detta bedömer Fingrid och Gasgrid Finland, som upprätthåller och utvecklar Finlands stamnät och som ansvarar för gasöverföringen i Finland, underhållet och utvecklingen av överföringsinfrastrukturen samt upprätthållandet av en virtuell handelsplats för gasmarknaden.

– Finlands produktionspotential för vätgas räcker utmärkt till för det inhemska behovet och för export, konstaterar Mikko Heikkilä, chef för strategisk nätplanering på Fingrid.

Fingrid har redan ingått anslutningsavtal motsvarande över 5 000 MW för vindkraftsprojekt som färdigställs 2022–2024. Totalt har Fingrid fått förfrågningar för 150 000 MW gällande anslutning till stamnätet. Största delen av förfrågningarna gäller landbaserad vindkraft. Om alla projekt genomförs skulle de producera cirka 500 TWh elektricitet per år. Av denna teoretiska potential skulle närmare 450 TWh kunna utnyttjas för den nya industrins behov, vilket skulle motsvara över 300 TWh produktion av ren vätgas.

Efterfrågan på vätgas i Europa beräknas öka kraftigt. Uppskattningar som gjordes före kriget i Ukraina förutspår en efterfrågan på upp till 1500–2300 TWh år 2050. Uppskattningarna av efterfrågan under 2030-talet kommer sannolikt att stiga i och med att kriget orsakar förändringar i EU-ländernas energipolitik.

Finland kan producera rikligt med vätgas utan utsläpp. Redan nu produceras cirka 90 procent av Finlands el utsläppsfritt och elpriset är bland de förmånligaste i Europa. Finland kommer i framtiden att få en hel del ny vindkraft eftersom förhållandena för vindkraft är gynnsamma, landet är glest bebott och infrastrukturen för elöverföring är omfattande sedan tidigare. Finland har också rikligt med vattenkraft och den nyaste kärnkraftsreaktorn togs i bruk i vår. 

Finlands transmissionsnätsföretag Gasgrid Finland och stamnätsbolaget för el Fingrid inledde våren 2021 ett samarbete vars mål är att utreda vätgasekonomins möjligheter i Finland samt energiinfrastrukturens roll som möjliggörare av vätgasekonomin.  Den nyligen publicerade mellanrapporten för projektet ”Energian siirtoverkot vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina (Energins överföringsnät som möjliggörare av vätgasekonomin och ett rent energisystem)” presenterar de möjligheter som överföringsinfrastrukturen för el och vätgas har för energisystemet.

– Ett rör för vätgasinfrastrukturen kan främja ett flexibelt energisystem och en effektiv energiöverföring samt minska riskerna för producenter och konsumenter i och med att infrastrukturen förenar flertalet producenter och konsumenter, konstaterar Sara Kärki, Head of Strategic analysis & RDI at Gasgrid Finland.

Gasgrid Finland har också deltagit i European Hydrogen Backbone-gruppen, som utgörs av europeiska operatörer för gasöverföringsnät.  Gruppen har skapat en utvecklingsvision för det europeiska vätgasnätet. Enligt visionen skulle rörnätverket för vätgas småningom växa från regionala vätgasdalar till ett omfattande internationellt nätverk. I Bottenviksbågen skulle det visionerade vätgasnätet förena vätgasproduktionen i Finlands och Sveriges kustområden med efterfrågan inom industrin. Enligt European Hydrogen Backbone-visionen kan vätgasledningen senare sträcka sig från Finland till Tyskland, vilket möjliggör en omfattande export av vätgas för den centraleuropeiska industrins behov.

Både Fingrid och Gasgrid Finland är med i BotH2nia-nätverket, vars mål är att skapa en gränsöverskridande koncentration av vätgasindustri kring norra Östersjön.