Nyheter

Ny global rapport om hållbarhet och cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin

IFS har utfört en global undersökning tillsammans med IT-analysföretaget Omdia, för att få bättre förståelse för tillverkningsföretags inställning till hållbarhet och cirkulär ekonomi. Undersökningen tillfrågade respondenter som har beslutsfattande positioner på tillverkningsföretag i Europa (inklusive Norden) och Nordamerika.

Undersökningen ligger i tiden med tanke på de accelererande klimatförändringarna och behovet av att minska tillverkningsindustrins påverkan på miljön, genom att minska fabrikers utsläpp och elförbrukning. Den påverkan som pandemin har haft blev en katalysator för ökad hållbarhet, men externa påtryckningar som kundmedvetenhet och regulatoriska krav har flyttat upp hållbarhetsfrågan ännu högre upp på prioriteringslistan. 

Undersökningen täcker tre nyckelområden, som vart och ett påverkar företagens inställning till hållbarhet. Det första området är vad som driver investeringar, exempelvis miljöansvar, samt vad som står i vägen, exempelvis föråldrad infrastruktur. Det andra området är hur långt tillverkande företag kommit med att implementera hållbarhetsinitiativ, som exempelvis information om vilka initiativ som genomförts och hållbarhetsarbetets mognadsnivå. Det tredje området för undersökningen analyserar tillverkningsföretagens fokus och inställning till den cirkulära ekonomin och dess viktigaste fördelar.

Nedan är undersökningens mest intressanta resultat:

Tillverkningsföretags främsta drivkrafter för hållbarhetsinitiativ är regulatoriska krav (rankas som nummer ett av 18 procent); affärsmässiga risker (15 procent); och ekonomiska incitament och skattelättnader (15 procent), vilket visar på att de tillverkande företagen främst arbetar reaktivt med hållbarhet

Tillverkningsföretagens främsta hinder att investera i hållbarhet är att det finns organisatoriska barriärer – det vill säga att det är svårt att definiera vem på företaget som äger hållbarhetsfrågan (21 procent); att man arbetar med gamla system och IT-infrastrukturer (18 procent) och att kostnaden för att börja arbeta med hållbarhetsinitiativ anses vara hög (17 procent)  

När det gäller implementeringsstatus svarade 43 procent av respondenterna att de hade implementerat processer för avfalls- och vattenrening; 40 procent arbetar med att spåra och minska koldioxidutsläpp genom hela leveranskedjan och 38 procent arbetar med att spåra och minska koldioxidutsläpp internt

Cirkulär ekonomi blir allt viktigare bland tillverkningsföretag. 12 procent av respondenterna svarar att det är ett huvudsakligt och viktigt fokus för företaget som redan implementerats och ytterligare 80 procent svarar att de antingen arbetar med pilotprojekt inom cirkulär ekonomi där de redan definierat de mål de vill uppnå och håller på att implementera dessa, eller att de arbetar med att ta fram vilka mål de vill uppnå för företagets cirkulära ekonomi

En jämförelse mellan Nordamerika och Europa visar att Nordamerika kommit längre, där 18 procent av respondenterna svarar att hållbarhet är ett viktigt fokus för företaget som redan implementerats, jämfört med endast 7 procent av de europeiska respondenterna

De viktigaste fördelarna med en cirkulär ekonomimodell för en verksamhet ses som: att stödja en hållbar strategi (78 procent av respondenterna rankar detta bland sina främsta fem fördelar); öka kundernas engagemang (74 procent) och förbättra miljöskyddet (74 procent)

45 procent av undersökningens respondenter anser att den viktigaste prioriteten för företagets cirkulära ekonomi är att förbättra hållbarheten genom att minska mängden material som behövs för tillverkning, samt eliminera avfall genom hela leveranskedjan

De tillverkningsbranscher som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete och har mest mogen cirkulär ekonomi är kemikaliebranschen, där fler än en av fem (21 procent) redan har implementerat cirkulär ekonomi, samt tillverkningsföretag inom mat och dryck (17 procent)

För mer information och fler detaljer ur undersökningen – ladda ner:

IFS eBook.