Nyheter

Eco Wave Power bygger vågkraftanläggning i Spanien

Eco Wave Power Global AB tillkännagav idag att man har ingått ett officiellt avtal med Port Adriano, Spanien, för det potentiella bygget av ett vågkraftverk på upp till 2MW. Avtalet utökar Eco Wave Powers närvaro i Europa och kommer att hjälpa Spanien att uppnå sina aggressiva mål för förnybar kraft, och utnyttja potentialen i dess betydande kustlinje.

Enligt villkoren i avtalet kommer Port Adriano att tilldela Eco Wave Power en lämplig plats för en period om 20 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra licenser, bygga och driftsätta kraftverket eller kraftverken och sälja den el som ska produceras i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas.

Port Adriano har varit i kontakt med Ports de les Illes Balears (offentlig myndighet som ansvarar för hamnarna som förvaltas av den autonoma regionen) för att informera om projektet, och kommer att fortsätta att driva de rättsliga förfaranden som krävs för installationen av vågkraftverket, den första tillämpningen av denna teknik i Spanien.

Kraftverket planeras att byggas och tas i drift i två etapper:

Det första steget är byggandet av en anläggning på upp till 1MW.

Det andra steget omfattar konstruktion, drift och underhåll av anläggningens återstående kapacitet (2 MW).

Port Adriano kommer att ha förköpsrätt att investera helt eller delvis i båda faserna av projektet, och Eco Wave Power kommer att ha rätt att kombinera de två etapperna av projektet och utföra hela 2MW från början.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power:

– När det kommer till förnybar energi, planerar Spanien en betydande utbyggnad för att nå 74% av elproduktionen år 2030. Spanien har också 8 000 km kustlinje. Kombinationen av Spaniens ambitiösa mål för förnybar energi, tillsammans med dess betydande kustlinje, gör det till en optimal marknad för Eco Wave Power. Vi är mycket glada över samarbetet med Port Adriano och vill tacka dem för att de är verkliga vågenergipionjärer.

Antonio Zaforteza, VD för OCIBAR, företaget som äger hamnen i Adriano:

– Vi tror att Eco Wave Power passar perfekt för Port Adrianos innovations- och hållbarhetsvisionen och kan skapa ett nytt sätt att generera förnybar energi. Detta kommer hjälpa vår hamn och vårt land att uppfylla de ambitiösa målen för att hantera klimatkrisen. Vi ser fram emot att välkomna detta innovativa projekt.

Som medlem i EU är Spanien bundet av EU:s mål för energi och klimatförändringar.

För detta ändamål är det centrala strategidokument som vägleder Spaniens energi- och klimatpolitik under det kommande decenniet NECP (National Energy and Climate Plan) för perioden 2021-2030. Dokumentet beskriver flera politiska åtgärder inom olika sektorer som kommer att stödja landets klimatmål, såsom energieffektivitet, förnybar energi och transport.

Dess mål för 2030 inkluderar:

En minskning av utsläpp av växthusgaser med 23% från 1990 års nivåer;

42% andel förnybar energi i slutanvändningen av energi;

39,5% förbättring av energieffektiviteten; samt

en andel om 74% av förnybar energi i elproduktion.

Detta innebär ökad installation av förnybar el och ökad användning av förnybara gaser inom kraftsektorn, trafikomställningar och elektrifiering inom transportsektorn, renoveringar och ökad användning av förnybar uppvärmning i bostadssektorn och den kommersiella sektorn, främja energieffektivitet och förnybart bränsle i industrisektorn samt energieffektiviseringar inom jordbrukssektorn. Den spanska regeringen räknar med att investeringar om 241 miljarder euro kommer att behövas för att genomföra de åtgärder som beskrivs i NECP, av vilka 80% beräknas komma från den privata sektorn.

Spaniens engagemang för förnybar energi framgår av det faktum att andelen förnybar energi (inklusive icke förnybart avfall) i den nationella elmixen växte från 24% 2009 till 38% 2019. Spanien planerar att fasa ut både kol- och kärnkraftsproduktion. Utfasningen av kol är på god väg och stod för enbart cirka 5% av elproduktionen 2019 och ännu mindre 2020. Kärnkraften, som stod för 22% av elproduktionen 2019, kommer att börja läggas ner 2027. Fyra av Spaniens sju kärnreaktorer är planerade att stänga i slutet av 2030, vilket motsvarar cirka 4 gigawatts kapacitet.

Eco Wave Power anser att det finns en betydande möjlighet att bidra till Spaniens övergång till förnybar energi, genom att göra vågenergi till en viktig del i Spaniens förnybara energimix.