Nyheter

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

Text: Pia Pehrson, advokat och delägare ,Johanna Lenell, biträdande jurist Foyen, Ingeborg Forkman, biträdande jurist Foyen


Elektrifieringen av samhället anses vara en nyckel i den omfattande klimatomställning som pågår och vinterns skyhöga elpriser har ytterligare tydliggjort behovet av ökad elproduktion. Det står även klart att framtidens energiutvinning måste ske från förnybara energikällor. Trots detta så är ansökningsprocessen för vindkraftsprojekt fortsatt snårig och utdragen.

I en promemoria av den 21 mars 2022 lämnar regeringen dock förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen med syftet att förenkla ansökningsprocessen för att utforska kontinentalsockeln. Utforskande av kontinentalsockeln är en viktig del i processen vid anläggande av havsbaserade vindkraftsparker. I promemorian föreslås att beslutsordningen för tillstånd att utforska kontinentalsockeln ändras något. Det är dock bara tillstånd att utforska kontinentalsockeln som påverkas av förslaget, övriga ärenden ska bibehålla tidigare beslutsordning.

Regeringens förslag går kortfattat ut på att frågor om tillstånd att utforska kontinentalsockeln som huvudregel ska prövas av Sveriges geologiska undersökning (SGU), i stället för som i dag av regeringen. Anledningen till att regeringen vill ändra beslutsordningen är att det har skett en stor ökning av antalet ansökningar om att utforska kontinentalsockeln samt att regeringen i huvudsak ändå följer de förslag till beslut som lämnas av SGU. Man vill helt enkelt förenkla processen och snabba på handläggningen. De beslut som SGU fattar kan sedan överklagas till regeringen.

Enligt förslaget ska dock enbart ärenden av ”löpande” karaktär prövas av SGU. Om den verksamhet som avses med ansökan berör en annan stat, är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar, eller om Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen eller Försvarsmakten begär det, ska SGU istället överlämna ärendet till regeringen för prövning. Förslaget innebär även att kravet i kontinentalsockelförordningen att ansökningshandlingar ska ges in i minst sex (6) exemplar slopas.

Regeringens förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och det anges också att när den föreslagna nya beslutsordningen genomförs bör SGU ta över alla ärenden som har inletts hos regeringen innan ändringen trädde i kraft men som ännu inte avgjorts. Regeringen ska överlämna handlingarna i dessa ärenden till SGU för vidare handläggning. Förslaget är just nu ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till regeringen senast den 22 april 2022.

Det är ett steg i rätt riktning att regeringen försöker korta ner handläggningstiderna för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. För att förslaget ska få någon reell effekt så krävs det dock att SGU tillförs mer resurser så att det finns kapacitet att möta det ökande antalet ansökningar.