Nyheter

Igrene får inte förlängning av undersökningstillstånd inom Siljansringen

Bergsstaten meddelade den 6 december 2021 att dess tidigare beslut av den 26 mars 2021 om förlängning av tre av Igrenes undersökningstillstånd inom Siljansringen plötsligt inte gäller. Genom Bergsstatens beslut och tidpunkten för beslutet har Igrene förnekats sin lagliga rätt att ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden. Därför har Igrene begärt omprövning av Bergsstatens beslut.

Igrenes tidigare begäran om omprövning har av Bergsstaten betraktats som ett överklagande och ärendet har därför överlämnats till Förvaltningsrätten för avgörande. Förvaltningsrätten konstaterar att Igrene till Bergsstaten ingett en skrivelse med begäran om omprövning och att skrivelsen endast ställts till Bergsstaten.

Förvaltningsrätten anser sig sakna behörighet att pröva ärendet som ett överklagande och återförvisar därför ärendet till Bergsstaten för fortsatt handläggning.

Nu har Bergsstaten tvingats till omprövning av sin tidigare handläggning och beslut. Myndigheten avvisar Igrenes begäran om ändring och skriver ”finner därför bergmästaren att den aktuella informationsskrivelsen inte kan bedömas utgöra ett beslut i förvaltningsrättslig mening. Med anledning av detta saknas det anledning för bergmästaren att gå vidare och ta ställning till huruvida beslutet till sin karaktär är sådant att det bör kunna angripas”.

Igrene konstaterar att Bergsstaten i sin myndighetsutövning saknar vilja till rättelse av egna misstag.

Bergsstatens avvisningsbeslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.

Det noteras att Bergsstatens beslut ovan berör inte det så kallade Morafältet där Igrene ansökt om tillstånd att gå i produktion av naturgas.