Nyheter

Regeringsförslag: Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i miljöbalken och minerallagen som innebär ett förbud mot utvinning av stenkol, brunkol, råolja, skifferolja och naturgas på motsvarande sätt som har gjorts med uran. Regeringen lämnar även förslag som syftar till att skärpa regelverket för utvinning i alunskiffer.

Att skapa framtidens gröna jobb genom att driva på klimatomställningen är en av regeringens prioriterade frågor. Som en del i arbetet med att genomföra det klimatpolitiska ramverket behöver det vidtas åtgärder mot utvinning av ämnen som har en negativ påverkan på hälsa och miljö. Mot den bakgrunden föreslår regeringen nu ändringar i miljöbalken och minerallagen.

– Den gröna och digitala omställningen kommer att skapa fler jobb och kräva mer metaller och mineral. Samtidigt ska Sverige aldrig tumma på miljölagstiftningen. Vi ska också gå före och förbjuda utvinning av kol, olja och gas och skärpa regelverket för utvinning i alunskiffer för att för att ta vårt ansvar i klimatomställningen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Ändringarna i miljöbalken innebär att tillstånd inte längre ska få ges till gruvdrift eller utvinningsverksamhet för att utvinna stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller naturgas. Förbudet gäller även utvinning eller återvinning av dessa ämnen ur restprodukter från gruvverksamhet. Undantag görs för indirekt utvinning samt för forskningsändamål vid geologisk lagring av mindre än 100 000 ton koldioxid för forskningsändamål.

Det införs även ett lämplighetskrav för den som ansöker om bearbetningskoncession för utvinning av koncessionsmineral i alunskiffer. Samt ett nytt krav på underrättelse i de fall bearbetningen kan medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruk.

I minerallagen tas stenkol, olja och gasformiga kolväten bort som koncessionsmineral. Minerallagen ändras också på så sätt att en koncessionshavare inte längre ska få tillgodogöra sig stenkol, brunkol, råolja, skifferolja eller naturgas som tagits ut i samband med utvinning av koncessionsmineral.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.