Nyheter

Nu testas markradar i maskinell skogsplantering

Markradarn ska hitta stenar under markytan och därigenom hjälpa maskinen att hitta rätt planteringspunkt. Tekniken testas i ett så kallat marklabb, som är finansierat av Kempestiftelsen och som utgörs av tio grävda gravar fyllda med olika kombinationer av morän, sand, och silt samt lägesbestämda stenar och block. Gravarna skannas med markradar för att detektera stenar och block i en kontrollerad miljö. Marklabbet är anlagt på Skogforsks forskningsstation i Sävar, strax utanför Umeå.– Förhoppningsvis kan vi detektera stenar ner till en storlek på 5–10 centimeter och som ligger upp till 50 centimeter under markytan, säger Skogforsks Mikael Andersson, som leder projektet.Radartekniken fungerar inte i vatten och påverkas negativt om markens vattenhalt är hög, vilket ofta är fallet på marker med finkornig struktur som exempelvis silt och lera. I marklabbet är gravarna täckta samtidigt som de är försedda med vattendränage.– Vi kan alltså reglera vattenhalten för att se hur den påverkar resultatet av radarskanningen, säger Mikael Andersson.Slår försöken väl ut ska tekniken även testas på riktiga hyggen och i en förlängning kan den, om det även visar sig vara ekonomiskt lönsamt, appliceras på maskiner avsedda för både markberedning och plantering. Den typen av maskin utvecklas i projektet Autoplant, som leds av Skogforsk. Maskinen ska kunna fjärrstyras och köras autonomt.

Projektet Autoplant leds av Linnea Hansson, Skogforsk, som också deltar i projektet med marklabbet i Sävar. – Nu ska vi systematiskt utreda om markradar kan ge oss svar på de frågor vi ställer: under vilka förhållanden hittar vi sten? I vilken utsträckning kan tekniken fungera under verkliga förhållanden? Hur ser potentialen ut för att använda tekniken på maskinen?, säger Linnea Hansson.Mikael Andersson ser fler potentiella användningsområden för markradar i skogsbruket:– Tekniken borde även kunna vara intressant att använda i dagens konventionella markberedningsmaskiner, för att mäta grundvattennivåer och för att detektera fornminnen. Vi får se vad vi kommer fram till i våra tester, säger han.Projektet, med därtill knutna tester och försök, ska i första hand pågå till och med december 2022. Skogforsk har dock förhoppningar om att fler forskningsinitiativ ska kunna dra nytta av marklabbet vid forskningsstationen i Sävar.