Nyheter

Fossilfri och estetisk

Tekniska Verken låter uppföra en andra fjärrvärmeackumulator. Bakgrunden är önskan att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och därmed undvika användning av topplastpannor.

Detta är ett led i målet att bli oberoende av fossila bränslen under normala driftförhållanden. En jämnare drift av de baslastpannor som används medger dessutom bättre förutsättningar för optimering i syfte att minska utsläppen från dessa.

Sedan 1980-talet har företaget en 20000 kubikmeters ackumulatortank vid Kraftvärmeverket i centrala Linköping. Denna tank ska användas även fortsättningsvis, under överskådlig tid, tills hela denna anläggning avvecklas. Nu uppförs ytterligare en ackumulator, på 30000 kubikmeter, vid hetvattencentralen i Lambohov nära Mjärdevi Science Park. Konstruktionen är öppen, dvs. vattnet kan inte ha övertemperatur.

Fossilfritt

– Behovet av ytterligare ackumulator är ett led i vår plan att bli koldioxidneutrala till 2025, vilket är i linje med Linköpings kommuns mål, berättar Morgan Wännlund, anläggningschef vid Tekniska Verken. Vi har ersatt kol med träbränsle och därmed minskat koldioxidutsläppen med 30000 ton per år och flera oljepannor vid våra hetvattencentraler har konverterats från fossil till bioolja.

Tack vare ökad buffringskapacitet för fjärrvärme blir behovet att köra topplastpannor betydligt mindre. Dessutom blir driften av baslastpannorna jämnare.

– Vi får nu möjlighet att trimma dessa ytterligare med en jämnare last, vilket ger ännu bättre kontroll över reningsprocesserna, bland annat för att hålla nere utsläppen av kväveoxider, förklarar Per Salomonsson, projektledare för bygget av den nya ackumulatorn. Sett till hela nätet får vi en mer robust drift av värmeproduktion och distribution.

Dessutom väntas underhållskostnader och övriga produktionskostnader minska.

Estetisk

Den nya ackumulatorn får en innerdiameter på 33 meter, ytterdiameter inklusive isolering 34 meter och en höjd på 45 meter. Laddningseffekt blir 40 MW och urladdningseffekt 60 MW. Energikapaciteten blir 1400 MWh vid en temperaturdifferens på 40 °C, det vill säga skillnaden mellan temperatur vid toppen och botten. Maxtemperatur blir 98 °C.

Tekniska Verken har lagt stor möda på den estetiska utformningen av nya anläggningar, allt sedan panna 4 och sedan panna 5 (Lejonpannan) uppfördes vid Gärstadsverken.

– Beträffande nya ackumulatorn hade vi omfattande dialoger med kommunen och arkitekterna på White om utformningen, fortsätter Per Salomonsson.

Ackumulatorn kommer att klädas med 830 vertikala aluminiumlameller som skimrar i brunt och guld. Färger har valts i paritet med den befintliga byggnaden på plats. Lamellerna ska belysas med LED-ljus som är dimringsbara för att åstadkomma ett visst ljusspel.

Pumpstation

Intill ackumulatorn byggs en pumpstation i marken. Stationen styr laddning och urladdning. Byggnaden blir 14 x 18 meter och rester sig 8 meter över marken. Fjärrvärmenätet är delvis dimensionerat för max 10 bar och temperaturen max 115 °C. För att klara att hålla temperaturen under 100 °C vid laddning installeras en shuntning.

Tekniska Verken kommer att utbilda sin drift- och underhållspersonal för nya ackumulatorn. Som framgår ovan har man erfarenhet ända sedan 1980-talet att drifta en ackumulator.

– Den gamla ackumulatorn kan betraktas som effektackumulator, då den parerar för kortare störningar i driften, och den nya som energiackumulator då den är större, avslutar Morgan Wännlund.

Ackumulatorn blir också användbar sommartid för att jämna ut produktionen av den värme som används för produktion av kyla i företagets absorptionsvärmepumpar.

FAKTA:

Tidplan: september 2021–mars 2023

Byggherre: Tekniska Verken i Linköping AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Leverantör: Rodoverken AB

Kostnad: 113 miljoner kronor