Nyheter

European Spallation Source (ESS) genomför genomgripande översyn av tidsplan och budget

Detta för färdigställandet av forskningsanläggningen i Lund, med anledning av att den pågående Covid 19-pandemin tillsammans med tekniska utmaningar medfört förseningar i projektet. ESS nya reviderade projektplan innebär att anläggningen uppnår full drift två år senare än planerat.

Forskningsanläggningens samtliga 23 byggnader har, trots utmaningar orsakade av pandemin, byggts färdigt enligt tidsplan och kommer att överlämnas till ESS av byggpartnern Skanska innan årets slut. Samtidigt har ESS-projektet som helhet under de senaste åren sett ackumulerande förskjutningar i tidsplanen, vilket medfört extra kostnader.

ESS har därför under hösten genomfört en fullständig översyn av projektplanen för att säkerställa att forskningsanläggningen färdigställs så snart som möjligt till lägsta möjliga merkostnad. Den detaljerade projektplanen har granskats av ESS Project Advisory Committee samt ytterligare ett 20-tal internationella experter inom byggnation av stora forskningsinfrastrukturer.

– Vi har arbetat hårt för att ta fram en ny realistisk projektplan, i nära samarbete med våra samarbetspartners i hela Europa, säger Helmut Schober, ESS Director General. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna leverera en världsledande forskningsanläggning baserat på den nya planen och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att lyckas.

Den nya tidsplanen innebär att ESS kommer att vara i full drift och öppet för externa forskare i slutet av 2027, istället för slutet 2025 som tidigare planerat. Medlemsländernas representanter i ESS Council gav på sitt decembermöte organisationen i uppdrag att börja genomföra den reviderade planen, med start den 1 januari 2022. ESS Council fastställde samtidigt att den tekniska målsättningen för ESS-projektet oförändrat är 15 forskningsinstrument och 2 MW acceleratoreffekt.

Förseningen på två år kan i hög grad härledas till den pågående pandemin, som avsevärt påverkat  leveranser av tekniska komponenter till ESS från leverantörer och samarbetspartners runtom i Europa, liksom installationsarbeten på plats. Merkostnaderna beräknas uppgå till omkring 550 MEUR, inklusive cirka 400 MEUR i driftskostnader för 2026-27.

– Vi i ESS Council är imponerade av den väl genomarbetade projektplanen och de ansträngningar som gjorts av alla inblandade i det arbetet, säger Beatrix Vierkorn-Rudolph, ESS Council Chair. Vi är övertygade om att ESS kommer att färdigställas enligt den nya projektplanen och Council arbetar med medlemsländerna för att finansiera de extra kostnaderna.

ESS kommer kontinuerligt att granska planen, för att minimera kostnader och samtidigt säkerställa ett framgångsrikt slutförande av projektet.

Foto: Perry Nordeng/ESS