Nyheter

Kalmarsundsverket blir ett kretsloppsverk

Kalmar Vatten AB ska bygga ett nytt kretsloppsverk i anslutning till det gamla avloppsreningsverket. Det är ett miljardprojekt, en av Kalmar Vattens största investeringar. Investeringsbeslut och byggstart väntas under 2022, drifttagning 2025/2026.

Att det blivande nya Kalmarsundsverket går under benämningen kretsloppsverk beror på att det inte bara ska rena stadens spillvatten innan det släpps ut i Kalmarsund, det ska också återvinna vatten som samhällsresurs, som kan användas till bevattning och till industriellt vatten. Därtill ska verket leverera högkvalitativt jordförbättringsmedel och biogas för produktion av värme och el.

– Nuläget i slutet av året är att markberedningen i stort sett är klar på tomten där det nya verket ska byggas, berättar Carolin Svensson, Kalmar Vattens projektchef. Vi har tagit fram en systemlösning och systemhandlingar i samverkan och ska komma fram till ett riktpris för att till våren 2022 få ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige. Vi räknar med att komma igång med byggnationen till hösten 2022.

Det handlar om en miljardinvestering, det största projekt som Kalmar Vatten drivit någonsin. Verket byggs i anslutning till det befintliga avloppsreningsverket (som är från 1963) vid stadsnära Södra Utmarken intill Kalmarsund. Det nuvarande reningsverket har byggts till i etapper, men det är inte längre ekonomiskt hållbart att renovera för framtida krav och stadens tillväxt.

Fyra nya reningsbassänger

Till största delen är det frågan om nybyggnation. Det blir bland annat fyra nya bassängblock med varierande storlek och utrustningsgrad och en rötningsanläggning med två rötkammare samt ny huvudbyggnad. Därtill blir det om- och tillbyggnad av den gamla slambehandlingen. Det befintliga verket rivs och marken återställs. Planen är att närmiljön ska göras tillgänglig så att man ska kunna uppleva Kalmarsundsverket och få ökad förståelse för det viktiga arbetet kretsloppsverket utför.

Processen i verket kommer i tur och ordning att bestå av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det blir plats för försedimentering, biosteg, mellan- och eftersedimentering. Plus mot slutet av processen ett efterföljande polersteg, med ultrafilter, där det återvunna vattnet ska kunna produceras.

På frågan om utmaningar i projektet svarar Carolin Svensson:

– Tidplan och kostnader är alltid utmaningar i stora projekt. Det finns även utmaningar när det nya verket ska kopplas in samtidigt som det gamla verket fortfarande måste vara i drift. Det gamla verket måste ju fungera ända fram tills att det nya är klart att tas i bruk.

Det nya verket kommer att utrustas med reningsteknik som testats i pilotskala. Bland annat ska skadliga ämnen som bakterier, virus, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort. Ultrafiltrering med porer på 20 nanometer har testats för att ta bort alla partiklar, även bakterier och de flesta virus.

Kalmarsundsverket byggs för att alltid vara i drift och konstrueras byggtekniskt för att hålla i minst 50 år i en tuff miljö. Maskinerna konstrueras för att hålla i minst 20 år.

Stort och komplext

Projektet Kalmarsundsverket är ett samverkansprojekt med Serneke Sverige AB som totalentreprenör. Serneke har under lång tid byggt upp sin satsning inom VA-industrin och bygget i Kalmar passar in i byggföretagets strategi mot större och mer komplexa projekt.

–Det här är ett stort och spännande projekt med mycket fokus på hållbarhet och kretsloppstänkande, bland annat med en robust vattenreningsdel med låga driftkostnader. Det är i mycket en utmanande konstruktion med avancerade betongkonstruktioner, säger Fredrik Sävhed, som är Sernekes projektchef vid Kalmarsundsverket.

– Utmaningen för oss ligger i att hålla ihop helheten och samordna teknik och tidplan för att färdigställa anläggningen i tid. Det finns en god anda och mycket engagemang i vårt arbete med strategiska partners och underleverantörer med stor kompetens på sina respektive områden.

FAKTA:

Byggherre: Kalmar Vatten AB

Tidplan: Våren 2021 – hösten 2025

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Kostnad: Ännu inte fastställd