Nyheter

Eaton: ”Sex ljusbågsrisker och hur du skyddar dig mot dem”

Ljusbågar är en verklig fara i kraftdistributionen, både i byggnader och infrastruktur, som orsakas av olika fel och situationer. Ett strömavbrott i södra Stockholm i mitten av november som drabbade tusentals hushåll, tunnelbana och trafikljus orsakat av en ljusbåge är bara ett exempel på hur viktigt det är att avgränsa risker och därmed minimera skador.

Uppkomsten av en ljusbåge i en elanläggning är något av det värsta som kan hända och är en påtaglig orsak till fara för drift- och servicepersonal men även elinstallationen, produktionen och infrastruktur i allmänhet. Ljusbågar kan uppstå vid bland annat inkorrekt montage, maskinfel eller felaktigt åtdragna bultar. De kan också uppstå på grund av föråldring, kondens, damm, vatten, föroreningar eller skadedjur.

Den bästa metoden för att förhindra en ljusbåge och öka säkerheten i anläggningen är att installera ett skydd som avbryter ljusbågen och förhindrar förödande konsekvenser. Det viktigaste att ha i åtanke är att välja en lösning som reagerar snabbt, exempelvis Eatons produkt ARCON, där det tar mindre än 2 millisekunder, till skillnad från 20-50 millisekunder som är branschstandard. Det motverkar förödande konsekvenser vid händelse av fel som kan orsaka en ljusbåge och säkerställer samtidigt kontinuiteten i elförsörjningen.

Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad om nya riktlinjer som gäller för elsäkerheten, att kontinuerligt underhålla elanläggningen och ett varningssystem, exempelvis som övervakar temperaturen, för att förutse framtida skador.

Eaton har identifierat sex risker som kan uppstå från en ljusbåge i en byggnad eller infrastruktur där elförsörjningen är avgörande:

1. Säkerhetsrisker för människor. Vid en elektrisk ljusbåge och brand utsätts människor för fara. Om explosionen är liten eller isolerad, kommer skadorna också att vara det. Dock kan en stor explosion orsaka allvarliga risker för allvarliga brännskador eller till och med dödsfall.

2. Permanent skada på installationen. En ljusbåge kan helt förstöra elanläggningen. Oavsett de direkta ekonomiska konsekvenserna av att den ersätts, kommer anläggningen eller byggnaden att vara utan el under en tid, vilket resulterar i alla typer av indirekta förluster.

3. Betydande ekonomiska förluster. Att byta ut elanläggningen eller delar av den kan vara en betydande investering och kan till och med ta flera veckor. Ytterligare kostnader kan inkludera städning, avfallshantering, avstängning, personalkostnader och juridiska avgifter.

4. Produktionsstopp. Enligt US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) beskrivs det i rapporten ”Arc Flash Awareness: Information and Discussion Topics for Electrical Workers” att en dag av produktionsstopp kan nå en genomsnittlig kostnad på cirka 370 000 kronor (36 850 €). Det kan innebära undergång för små och medelstora företag.

5. Problem med kontinuitet i verksamheten. Affärsproblem kan sträcka sig från förlorade beställningar och vinster till allvarlig skada på ditt rykte. Att återhämta sig från det är kostsamt och tidskrävande.

6. Skador på miljön och miljön. När en ljusbågsexplosion inträffar finns det risk för kontaminering om en industriell kemisk process avbryts och farliga ämnen kräver avfallsbehandling. Detta påverkar i hög grad miljön.