Nyheter

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

Delegationen för cirkulär ekonomi har tillsammans med fem strategiska innovationsprogram tagit initiativ till CIRCLA, som är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells.

För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Monica Bellgran, Professor Produktionsledning KTH, och ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi:

– Det är fantastiskt bra att Vinnova finansierar detta viktiga initiativ för att stötta svensk industris omställning från linjärt till cirkulärt. Vi vet idag att resursfrågan står för halva lösningen till klimatkrisen och det behövs omfattande åtgärder och ett helt nytt sätt att jobba över värdekedjan för att lyckas med den cirkulära transformationen. CIRCLA samlar nu ett antal relevanta Strategiska Innovationsprogram som representerar kedjan från gruva till slutkund. Det är ett nytt sätt att jobba, och skapar verkligen förutsättningar för att utveckla lösningar och testa nya innovativa cirkulära lösningar. 

Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet. En ökad transparens i hur produkter tillverkas och återanvänds ger både konsumenter och företag möjlighet att göra mer hållbara val och inköp.

Ylva Norén, kanslichef till Delegationen för Cirkulär Ekonomi:

– Hållbar systemtransformation ger långsiktighet i omställningsarbetet och bidrar till ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle. CIRCLA integrerar kunskap från såväl Sverige som EU och bidrar till att höja tempot för omställningen i Sverige och skapa kunskapsintensiva exportmöjligheter för industrin. Jag tycker också det är roligt att se hur Delegationen för cirkulär ekonomi i sin funktion som nod för omställningen till cirkulär ekonomi har skapat en plattform för samarbete som inte fanns tidigare.

Genom CIRCLA vill projektet bidra till att Sverige kan fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samverkan verkar för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbarhet och informationsdelning möjliggör och bidrar projektet till mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall.

Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.CIRCLA kommer att fungera som en plattform där fler aktörer är välkomna att ansluta sig. Tillsammans arbetar deltagarna för att cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher.

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram: BioInnovation, ReSource, PiiA, Metalliska material och Swedish Mining Innovation, i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi, som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher.

I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.