Nyheter

7 miljoner till nytt projekt inom kompetensförsörjning i metallindustrin

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. KOMPET, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

Det finns redan en stor kunskap på området, men den verkar svår att omsätta i praktiken.

– Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Det här projektet är tvärvetenskapligt och handlingsorienterat. Vi kommer jobba tillsammans, forskare, branschorganisationer och företag, för att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft kan tas tillvara. Jag ser fram emot att tillsammans både reflektera kring och agera på de hinder och möjligheter som finns kopplat till kompetensförsörjning till metallindustrin, säger Anette Johansson, universitetslektor i företagsekonomi på Jönköping International Business School samt projektledare för KOMPET.

KOMPET är därför handlingsorienterat och har som mål att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst tas till vara. Det innebär ett förnyelsearbete som i sin tur leder till varaktiga förändringar av tanke- och handlingsmönster som i längden påverkar organisationens attraktivitet som arbetsgivare.

Utmaningen är att omvandla den kunskapen som redan finns till handling. En socialt hållbar industri tar hänsyn till både arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Ett attraktivt arbetsklimat skapar förutsättningar för att locka rätt kompetens, som in sin tur kan bidra till innovation och transformation.

Det innebär att kontinuerligt utveckla den egen organisationen till en attraktiv arbetsplats genom att både utveckla befintlig, samt attrahera ny kompetens. Detta kan leda till att bli varse de normer och mekanismer i den industriella kontexten och i den egna organisationen som ställer till problem kring kompetensförsörjning.

KOMPET tillämpar en flervetenskaplig och handlingsorienterad ansats i samverkan med branschorganisationer och företag. Gemensamt kommer dessa att inom projektet definiera problemområden och arbeta aktivt med väldefinierade uppgifter som de sedan analyserar och reflekterar kring. Projektet kommer att särskilt se över vilka hinder av kritisk betydelse som organisationerna möter i arbetet med sin kompetensförsörjning och hur de kan förstås och hanteras i praktiken.

KOMPET har en total budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning”. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.