Nyheter

Satsning på kompetensförsörjningen inom svensk metallindustri

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 16 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – kompetensförsörjning”. Det är fyra nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Sveriges metallindustri är en väl etablerad global aktör med marknadsledande produkter och framstående, industriförankrad forskning. För att behålla och stärka sin position är det viktigt att industrins medarbetare fortsatt har den kompetens som krävs och kan utföra sitt arbete i en stimulerande, ändamålsenlig och säker omgivning.

Det handlar om att rekrytera personal med rätt kvalifikationer och att utveckla befintlig personal, organisation och arbetsmiljö för att möta framtidens utmaningar. Detta är förutsättningar för att vara en attraktiv och socialt hållbar arbetsgivare liksom för stärkt global konkurrenskraft.

– En god kompetensförsörjning är avgörande för att svensk metallindustri ska kunna behålla och stärka sin globala konkurrenskraft och sociala hållbarhet. Det är en av metallindustrins allra viktigaste utmaningar. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan finansiera fyra nya projekt inom Metalliska material som på olika sätt kommer att stärka metallindustrins kompetens och attraktivitet, säger Lotta Sörlin, biträdande programchef för Metalliska material.

De fyra beviljade projekten är:

Digital platsutveckling och kompetensförsörjning för bruksorter & landsbygder (HÅLLBARA PLATSER)

Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

HÅLLBARA PLATSER har en total budget på 1,95 miljoner kronor varav 950 000 kronor kommer från Vinnova.

Utveckling av kvalitetssäkrad plattform med digitala test för industriteknisk gymnasieutbildning (DQAS)

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå samt att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

DQAS har en total budget på 1,5 miljoner kronor varav 750 000 kronor kommer från Vinnova.

Integrering av organisatorisk och social arbetsmiljö i den tidiga projekteringsprocessen (PrOSA)

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.

PrOSA har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kompetensförsörjning i metallindustrin (KOMPET)

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. KOMPET ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

KOMPET har en total budget på cirka 6,9 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.