Nyheter

Högskolan Väst möter upp med spetsutbildningar för hållbar omställning i industrin

Industrins stora teknikutmaningar kräver ny kompetens inom flera områden. Högskolan Väst möter upp med nya masterprogram och kurser designade för både yrkesverksamma och nya studenter.

När tillverkande industriföretag ställer om till en mer hållbar produktion förändrar det företagens arbetssätt i alla led – från produktionstekniska processer till företagets ledning. För att möta industrins stora utmaningar lanserar Högskolan Väst flera nya utbildningar. Nu förbereds sex nya magister- och masterprogram för start hösten 2022 och ännu fler planeras inför hösten 2023.

– Teknikutvecklingen går oerhört snabbt idag inom den tillverkande industrin. Företagen vi samverkar med har svårt att hitta rätt kompetens inom bland annat automation, digitalisering, cybersäkerhet och utveckling av elektrifierade fordon, konstaterar Per Nylén, prefekt Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst.

– Vi för en löpande dialog med högskolans industripartner för att kunna matcha kompetensbehoven med nya spetsutbildningar, kurser och uppdragsutbildningar för både nya studenter och för yrkesverksamma inom industrin, säger Per.

– Industrins digitalisering ställer också nya krav på hur arbetet leds och organiseras, säger Thomas Winman, prefekt för Institutionen Ekonomi och IT. Dessutom ökar kraven på att processer och produkter genomsyras av hållbarhet – både på ett övergripande plan och när det gäller individernas yrkesroller.

Två nya unika masterprogram

Företag behöver nya strategier och förmågor eftersom arbetssätt, former för kommunikation och ledning förändras i grunden i en digitaliserad organisation.

– Det gäller inte minst företag som arbetar i en internationell kontext. Där möts medarbetare från olika kulturer och med olika perspektiv på vad en hållbar organisation är, säger Thomas.

– Med industrins kompetensbehov som grund har vi tagit fram två unika masterprogram; Hållbar utveckling och Ledarskap i digitala organisationer. Båda är relevanta för flera olika yrkeskategorier eftersom hållbarhet berör alla medarbetare i en organisation, påpekar Thomas.

Flera nya program på avancerad nivå planeras vara startklara inom två år. Ett länge efterfrågat magisterprogram i elfordonsteknikstartade redan i september och hösten 2022 erbjuds följande program:

Master inom Artificiell intelligens i automation

Master Produktionsledning

Magister Cybersäkerhet

Magister Autonoma fordon

Master Hållbar utveckling

Master Ledarskap i digitala organisationer

Alla programmen är integrerade med aktuell forskning och har en internationell profil.

Thomas Winman fortsätter:

– Det handlar ju om ett livslångt lärande. Därför har vi i nära samverkan med industripartner tagit fram ett flexibelt utbildningskoncept som gör det möjligt för befintliga medarbetare att kombinera kompetensutveckling med det ordinarie arbetet. Konceptet har visat sig fungera mycket bra.

Eftersom efterfrågan på nya kunskaper är så stor behöver universitet och högskolor samverka – inte minst för att kunna möta fordonsindustrins stora behov av att ställa om från fossila bränslen till el.

– Tillsammans kan vi svara upp mot industrins kompetensbehov på ett bättre sätt, anser Per. Med våra olika kunskapsområden kompletterar vi varandra och kan medverka i varandras utbildningar. Att utnyttja allt vi lärt oss inom digital undervisning kommer att ge en framgångsrik samverkansmodell.

Läs mer om utbildningskonceptet för kompetensutveckling