Nyheter

Ellevios nya regionledning blir Svenska Kraftnäts stamledning

Under fem år pågår Ellevios miljardprojekt att ersätta den befintliga luftledningen från Beckomberga till Bredäng, en sträcka på 12 kilometer där ungefär hälften nu ska ta sjövägen genom Mälaren. Den nya ledningen får en överföringskapacitet på cirka 1 GW och ska så småningom övertas av Svenska Kraftnät för att ingå i stamnätet.

Dagens luftledning behöver ersättas, dels för att frigöra mark i ledningsgator och dels för att höja kapaciteten på ledningen. Av hela den nya sträckningen kommer 6,7 kilometer att markförläggas medan 5,6 kilometer sjöförläggs. Den som markförläggs kommer endast i mycket begränsad utsträckning att gå i befintliga ledningsgator, merparten följer vägar och andra urbana strukturer i relativ närhet till den gamla luftledningen.

Nio kablar i en förläggning

Kraftöverföringen kommer att bestå av tre kabelförband med tre kablar i varje (3 faser), totalt därmed nio kablar. Var och en av dem väger cirka 40 kilo per meter. Det innebär att för den sammanhängande sjökabel som läggs ner har den total vikt på drygt 2000 ton. Sjökabeln – som sträcker sig från Ängbybadet till Sätravik – kommer inte att ha några skarvar. Respektive markdel av kraftförbindelsen kommer däremot att ha skarvgropar i strategiska positioner, med hänsyn både till fysiska förutsättningar på plats och framtida underhåll. Förbindelsen Beckomberga-Bredäng får en överföringskapacitet på cirka 1 GW.

– Projektet är en del av projektprogrammet Stockholms Ström som består av ett femtiotal projekt och där det aktuella är ett av de sista som genomförs, berättar Jenny Nilander, projektledare hos Ellevio. Kraftledningen är konstruerad för 420 kV och kommer inledningsvis att användas av oss, då på spänningsnivån 220 kV. Därefter ska Svenska Kraftnät överta kraftledningen och använda den på spänningsnivån 400 kV. Man kan säga att den då övergår från regionnätet till stamnätet.

Stockholm Väst

Bakgrunden är att Svenska Kraftnät planerar en ny nord-sydlig förbindelse – Stockholm Väst. Detta för att möta en kraftigt ökande efterfrågan på el och trygga driftsäkerheten. Stockholm Väst ska ersätta 220 kV-förbindelsen Odensala-Överby-Beckomberga-Bredäng-Botkyrka-Kolbotten. Den nya kommer att byggas i etapper 2023–2030.

Det aktuella projektet Beckomberga-Bredäng blir en del av Stockholm Väst. Projektet behövde två tillstånd för att kunna genomföras, dels linjekoncession från Energimarknadsinspektionen, dels miljötillstånd för vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen. Bakgrunden för miljötillståndet var att ledningen skulle gå genom Mälaren, ett känsligt vatten som dessutom är dricksvattentäkt. Miljötillstånd erhölls i november 2017 och tillstånd för linjekoncession erhölls i november 2018. De fysiska arbetena pågår 2019–2023. Därefter följer rivning av den gamla kraftledningen vilket planeras bli klart 2025. Innan Svenska Kraftnät tar över ska nya ställverk installeras i befintliga stationer.

– Kabelförläggningen från Beckomberga till Bredäng är ett otroligt komplext projekt där mesta delen av markförläggningen görs i stadsmiljö där vi påverkar många trafikantgrupper och andra intressenter samt orsakar buller. Utmaningarna är många, men projektet har hittills mycket bra framdrift och vi är nöjda med de entreprenörer som vi anlitar, avslutar Jenny Nilander, projektledare hos Ellevio.

FAKTA

Tidplan: 2019–2023

Byggherre: Ellevio AB

Entreprenör, sjökabel: NKT HV Cables AB

Entreprenör, markkabel: konsortium med NKT HV Cables AB och Craftor AB

Kostnad: cirka 1 miljard kronor

På bilden: – Utmaningarna är många, men projektet har hittills mycket bra framdrift och vi är nöjda med de entreprenörer som vi anlitar, säger Jenny Nilander, projektledare hos Ellevio

Foto:: Daniel Löfstedt/Ellevio