Nyheter

Svensk Kärnbränslehantering: ”Regeringens senfärdighet kostar Sverige miljarder”

Att regeringen dröjer med slutligt beslut om byggandet av slutförvaren för utbränt kärnbränsle i Sverige kostar närmare en miljard kronor om året. Det var ett besked som gavs vid det seminarium som SKB arrangerade den 15 oktober. Remitterat material anses inte vara något hinder för tillståndsbeslut.

Frågan om varför regeringen dröjer med beslut blev som väntat obesvarad vid det webb-sända seminariet. Frågan var retorisk eftersom S-regeringen och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) inte var närvarande. Men frustrationen från både SKB, SSM och kommunerna Oskarshamn och Östhammar över dröjsmålet var påtaglig.

Så snart som i vecka 42 kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att lämna svar på regeringens senaste remiss och ingen tror att de ska komma med någon ny invändning från tidigare besked. Det beskedet gavs under seminariet.

– Frågan om säkerheten är helt utredd och klar från expertmyndigheterna. Att beslutet dröjer kostar mellan 900 miljoner och en miljard kronor per år. Och det är vi alla skattebetalare som betalar, sa Johan Dasht, vd i SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som ägs av de svenska kärnkraftsproducenterna.

Frågande till hantering

Den 26 augusti bröt regeringen ut en del i SKBs ansökan, den om utökad tillfällig mellanlagring av kärnbränsleavfall i Oskarshamn som godkändes. Detta medan de stora frågorna om ett sammanhängande slutförvarsystem, om kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen inte fick något beslut. Istället har regeringen skickat ut ytterligare en remiss till SSM och Kärnavfallsrådet, som av de inblandade parterna bedöms som onödig. Man vill få synpunkter på två vetenskapliga arbeten om kopparkorrosion och inkapsling av gjutjärn.

– Vi ställer oss frågande till den här hanteringen av frågan, sa Johan Dasht. Man skickar ut gamla frågor på remiss trots att expertmyndigheten redan sagt ja. I alla andra frågor litar man på sina expertmyndigheter. Vi har gång på gång frågat om regeringen saknar något underlag för att fatta beslut om slutförvaret och fått nej som svar.

– De arbeten som remitterats påverkar inte säkerhetsbedömningen och ändrar inte förutsättningarna för regeringen att ge tillstånd.

SKB finner det märkligt att Sverige dröjer när Finland redan bygger sitt slutförvar med svensk metod. Från Finland medverkade Pasi Tuohimaa, kommunikationschef vid det finska företaget Posiva, som bygger detta slutförvar.

Finskt slutförvar inom två år

– Vi är redan igång och räknar med att vårt slutförvar ska bli klart 2023, sa Pasi Tuohimaa. Det hade varit bättre att ha haft samma tidtabell i Sverige för att kunna samarbeta. Även ”De Gröna” i Finland var positiva till att komma igång för att kunna ta ansvar för kärnbränskeavfallet.

Och Johan Dasht gjorde tydligt:

– Vi på SKB säljer våra lösningar över hela världen och Finland har kommit längst. Vi står inför investeringar på 19 miljarder kronor under en tioårsperiod och många nya jobb kommer att skapas. Det är angeläget att vi kommer igång.

Lisa Ranlöf, enhetschef Tillståndsprövning kärnteknik vid SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten, kunde ge ett besked: Deras remissvar kommer i nästa vecka (v 42). Och hon sa:

– Vår tidigare bedömning är att det planerade slutförvaret i sin helhet är robust och säkert, att SKB uppfyllt alla krav på strålsäkerhet efter vår omfattande granskning med sakkompetens från många olika områden och tvärvetenskapliga kompetenser. Nu är det upp till regeringen, men vi anser att det finns ett tillräckligt underlag för godkännande.

De kommunala vetobesluten är tagna i de två aktuella kommunerna, 2018 i Oskarshamn och 2020 i Östhammar. Båda kommunerna är positiva till att hysa slutlagren.

Kommunerna otåliga

– Frågan är utredd och klar. Vi tog vårt beslut redan 2018 och sedan dess har vi haft val och bytt ut vårt fullmäktige en gång. Vi känner en frustration över att regeringen dröjer när vi som är en liten kommun tar ett så stort nationellt ansvar. Frågan är om det funkar att vänta över ett val till. Tillståndet från kommunen är en färskvara, sa Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.

Han uttryckte dessutom oro för att ett regeringsbeslut kommer att dröja över den förestående regeringsombildningen i november.

– Vi har jobbat länge och brett i samarbete med de andra kärnkraftskommunerna i landet. Vi har ett mycket bra underlag och regeringen borde ta beslut nu. Risken finns att kommunerna tappar sugen. Det här är en jättefråga och det är dags för regeringen att sätta ner foten, sa Margareta Widén-Gunnarsson kso i Östhammar. På riksnivå har man haft 40 år på sig och har ett mycket bra underlag. Det finns ingenting mer att svara på.

Per Bolund (MP) har talat om att beslut ska komma inom ”några månader”. De otåliga intressenterna menade vid seminariet att beslut måste komma nu, definitivt före årsskiftet.