Nyheter

Forsåkerprojektet: Mölndal presenterar ny energiplan

Varje kommun i Sverige är ålagd att ha en energiplan för att säkra sin energiförsörjning och för att ha en beredskap för krissituationer som kan uppstå. Så också Mölndals stad, som har arbetat fram ett förslag till ny energiplan som skall upp till beslut runt årsskiftet och nu är ute på remiss.

När Forsåkerprojektet, som är ett av Sveriges största statsutvecklingsprojekt, tog fram sin vision och sedan sitt hållbarhetsprogram så bestämde sig alla inblandade parter:

Staden (Mölndals stad), kommunala utvecklingsbolaget Mölndala Fastighets AB och byggaktörerna i Forsåkers konsortium, för en hög ambition i genomförandet av visionen om en modern, hållbar stadsdel.

Lisa Järner, utvecklingsledare miljö/klimat på Mölndals stad, beskriver det som att Forsåkerprojektet höjde ribban vad gäller hållbarhet i stadsbyggnadsplaneringen, med en högre ambition än vad stadens tidigare, utdaterade energiplanen hade.

– En spännande utgångspunkt när ett projekt siktar högre än kravställaren. Anledningarna till att vi nu uppdaterat stadens energiplan är många, men inom flera områden fanns Forsåkerprojektet med som något av en hävstång för målarbetet, berättar Lisa Järner.

Forsåkerprojektet har i sitt hållbarhetsprogram enats om flera olika insatser. Bland annat ska samtliga fastigheter inom stadsdelen anslutas till fjärrvärme för uppvärmning av bostäder och lokaler. Mölndals stad har en effektiv och hållbar fjärrvärme, som kommer från en egen anläggning baserad på förbränning av returträ och flis från grenar och trädtoppar, d.v.s. en klimatvänlig fossilfri försörjning av energi och förnybar el.

– Stadens kraftvärmeverk utgör en viktig grund för Mölndals stads energiförsörjning och är, tillsammans med andra satsningar på lokalt producerad energi från sol och vattenkraft, det som ger Mölndal goda förutsättningar nu när samhället står mitt i en energiomställning för att byta ut fossila bränslen mot fossilfria, beskriver Lisa Järner.

Stadens förslag till energiplan innehåller mål om att öka den lokala förnybara energin och även här ligger Forsåkerprojektet i framkant genom att området än en gång kommer tillvarata energin i Mölndalsån som forsar genom området. En ansökan ligger inne hos Mark- och miljödomstolen om att få återstarta vattenkraftverket. Det kommer kunna göra stadsdelen självförsörjande på hushållsel.

– Det här är en spännande del av Forsåkerprojektet som både knyter ihop Mölndals historia med nutiden och som är med och lägger grunden för en hållbar, klimatneutral stadsdel, säger Johan Lejonthun, projektutvecklare på Mölndala och som arbetat med utvecklingen av vattenkraften under flera år. 

Vattenkraftverket planeras intill ån mitt i Forsåker, på samma plats som den ursprungliga kraftverksbyggnaden som tillhörde pappersbruket en gång i tiden. Utvecklingsarbetet drivs i samarbete mellan Mölndala, Mölndals Stad och Trollängen, ett engagerat Mölndalsföretag som bygger och utvecklar fastigheter och som har erfarenhet av småskalig vattenkrafts-produktion på andra håll i Västsverige. Detaljplanen för Forsåker möjliggör också att solceller placeras på tak och i fasadmaterial på områdets fastigheter. En större satsning på lokal solel planeras av Mölndals Energi i ett närliggande område.

Mölndals stad har flera styrdokument som riktar in arbetet för en minskad klimatpåverkan. Förutom energiplanen kan stadens översiktsplan och cykelplan nämnas. Gemensamt är inriktningen att förbrukningen av fossila bränslen ska minskas och ställas om. Eftersom transportsektorn står för högst andel förbrukningen av fossila bränslen är insatser inom det så kallade mobilitetsområdet viktiga.

I planeringen av Forsåker handlar mobilitetsarbetet om att skapa en jämlik tillgång till hållbart och flexibelt resande för alla. Stadsplaneringen ska säkra tillgänglighet och framkomlighet och samtidigt stimulera andra färdsätt än det traditionella bilåkandet. Att underlätta för att fler väljer kollektivtrafik, cykel eller andra mer miljövänliga fordon som kan delas av flera. Omställningen för att minska klimatpåverkan innebär förändringar på så väl individ som gruppnivå i samhället i stort, vilket ibland utmanar gällande normer. Stadens energiplan resonerar kring denna utmaning.

– I dialogerna kring energiplanen har vi i staden förstått att bygg- och fastighetsbranschen kan och vill mer inom hållbarhetsområdet än vad vi i staden tidigare trott, säger Lisa Järner. När vi ställt högre hållbarhetskrav i stadens egna markanvisningar genererade det ett stort gensvar hos branschen, som visat att man gärna antar utmaningar och levererar på höga hållbarhetsmål. Vi ser också att Forsåkerprojektet kan vara draghjälp och fungera som en test-arena för innovativa lösningar. Det bådar gott inför framtiden, att stadens nya målsättningar leder till verklig förändring, summerar Lisa.

Bjarne Fjellanger, VD Mölndala, sammanfattar Forsåkerprojektets hållbarhetsarbete:

– Viljan att arbeta hållbart och att anta hållberhetsutmaningar har varit en röd tråd genom hela utvecklingsarbetet av Forsåker och jag upplever den höga ambitionsnivån som något som också hela tiden attraherar nya intressenter till stadsdelen och Mölndal. 

Mölndals stads förslag till Energiplan för minskad klimatpåverkan är ute på remiss till den 15 september. Beslut om planen väntas fattas av Kommunfullmäktige runt årsskiftet.

– Flera yttranden har inkommit och fler väntas sista veckan. Det ska bli spännande att se reaktionerna, avslutar Lisa. 

Energiplan för minskad klimatpåverkan

Mölndals stads energiplan är på remiss till den 15 september och innehåller tre övergripande målsättningar:

Trygga energiförsörjningen då samhället växer och säkra tillgången till energi som är fossilfri

Öka lokal förnybar energi och använda energin på smartaste sätt

Minska sårbarheten – säkerställa att samhälls-viktiga funktioner och verksamheter har tillgång till energi och är prioriterade i en krissituation