Nyheter

Turboblåsmaskiner från Atlas Copco renar Luleås avloppsvatten

Uddebo avloppsreningsverk är det största reningsverket i Luleå Kommun och hanterar spillvatten från centrala Luleå och omgivande orter.

Uddebo renar årligen cirka 10 miljoner kubikmeter avloppsvatten från både människor, industrier och andra verksamheter. I den biologiska reningen syresätts vattnet med hjälp av två mycket energieffektiva turboblåsmaskiner med varvtalsstyrning ZB110VSD från Atlas Copco Compressor.

Utrustning från Atlas Copco används även i biogasreningen, både för att rena metangasen och för att spola ur metangas ur rörsystemet vid olika typer av systemingrepp.

Tryckluft är en viktig del i den biologiska reningen av avloppsvattnet.

På Uddebo avloppsreningsverk renas avloppsvattnet från Luleå med omnejd från olika typer av föroreningar.

Reningen sker i separat steg där olika typer av föroreningar tas om hand: 

I det mekaniska reningssteget kommer vattnet först till ett roterande galler som skiljer bort större föremål som trasor, bindor och bomullspinnar. I det här steget fångas även sand och andra tyngre partiklar upp innan vattnet förs in i fyra stora bassänger där mindre partiklar och fett tas bort genom sedimentering och flotation.

I det biologiska reningssteget förs vattnet in i fyra stora bassänger där det organiska materialet som finns i vattnet bryts ned med hjälp av bakterier som följer med avloppsvattnet. Nedbrytningen startas då bakterierna får fäste på någon av de plastbärare som finns i vattnet. En förutsättning är också att vattnet innehåller tillräckligt mycket syre för den anaeroba nedbrytningsprocessen.

I det kemiska reningssteget samlas vattnet upp i 12 sedimenteringsbassänger där det blandas med flockningsmedel som säkrar fosforreningen och gör så att slammet i vattnet klumpar ihop sig och sjunker till botten.

Vatten som renats i de tre olika stegen är rent och kan nu släppas ut i Lule Älv.

Turboblåsmaskiner med varvtalsstyrning (VSD) från Atlas Copco sparar energi och förbättrar arbetsmiljön

I Uddebo reningsverk tillhandhålls syret i det biologiska reningssteget av två kanalanslutna och mycket energieffektiva turboblåsmaskiner ZB110VSD från Atlas Copco Compressor. Varvtalsstyrningen (VSD) är en fördel eftersom flödet varierar över året, men den verkliga fördelen enligt Uddebo ligger i att maskinerna levererades kompletta och kunde startas så snart ”sladden satt i väggen”. Även kostnaden för service har sjunkit och arbetsmiljön har blivit bättre. Försäljning och installationen av maskinerna sköttes av ITSAB, Atlas Copcos samarbetspartner i Norrbotten, som också sköter servicen på anläggningen.

I rötprocessen bildas energirik metangas som renas i en biogasanläggning från Atlas Copco

Det slam som bildats i de olika reningsstegen och som sjunkit till botten av de olika bassängerna samlas upp och skickas vidare till en så kallad rötkammare för rötning. Under rötprocessen bryter bakterier ned slammet och metangas med ca 63 % renhet bildas. Metangas är en energirik och explosiv gas och Luleå Kommun väljer att bränna delar av den rågas som bildas i rötkammaren för att värma upp kammaren till de 38 grader som krävs för att rötningsprocessen ska fungera som den ska. På så vis minimeras energiåtgången i detta steg av nedbrytningsprocessen.

Metangas (även kallad biogas) kan också nyttjas som ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen och Luleå Kommun har därför valt att investera i bussar och andra fordon som kan drivas på den biogas som produceras bland annat på Uddebo avloppsreningsverk.

För att metangasen ska kunna användas som fordonsbränsle måste den ha en renhet om minst 97 % och den gas som bildas vid rötningen måste därför renas innan den kan användas som bränsle.

På Uddebo avloppsreningsverk görs reningen med hjälp av en biogasanläggning som på levererats av Cirmac, ett gasbehandlingsföretag inom Atlas Copco-gruppen. I biogasanläggningen renas gasen från svavelväten och kemikalier som exempelvis tvättmedel med hjälp av olika typer av kolfilter. Därefter tappas den på flaskor med 250 bars tryck och transporteras på flak till kommunens egen tankstation för kommunala fordon. Servicen av biogasanläggningen sköts av ITSAB.

En kvävgasgenerator från Atlas Copco blir en flexibel lösning som kan användas vid underhåll i biogasreningen

När olika typer av ingrepp måste göras i biogasanläggningen måste rörsystemet mellan rötkammaren och flaskflaket oftast spolas ur innan arbetet kan påbörjas. Detta eftersom metangas är en mycket explosiv gas som inte ska befinna sig i systemet då olika komponenter öppnas upp. Spolningen sker med hjälp av nitrogen, som tidigare köptes in på flaska från ett av de stora gasbolagen. Flaskorna var tunga och otympliga och innebar en säkerhetsrisk eftersom trycket i flaskan är mycket högt.

Dessutom var kvaliteten på den gas som köptes in högre än vad som krävdes, vilket innebar ett slöseri med pengar. ITSAB hade för länge sedan nämnt att Atlas Copco tillverkar kvävgasgeneratorer och nu har Luleå Kommun valt att köpa in sin första till Uddebo avloppsreningsverk. Valet föll på en liten membrangenerator av typen NGMs 2 som tillsammans med en tank och en slangvinda monterats på en liten vagn som enkelt kan transporteras mellan systemets olika delar då spolning krävs. Renheten ligger på cirka 95 % och systemet kan enkelt kopplas in med hjälp av snabbkopplingar.

Foto: Alexandra Calgar