Nyheter

Skövde Energi kritiska till Västfastigheters planerade geenergianläggning

Västfastigheter avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde.

Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom den befintliga energilösningen med fjärrvärme ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

– Befintlig uppvärmning av sjukhuset görs idag med en bättre lösning sett till klimat och ekonomi, säger vd Sammy Tanhua.

I ett pressmeddelande har Västfastigheter gått ut med att man avser bygga en geoenergianläggning vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Västfastigheter har ansökt om tillstånd att bygga denna anläggning hos Mark- och miljödomstolen, målnummer M2258-20 men inte fått det beviljat. Skövde Energi och Skövde kommun har kommit in med ett remissyttrande i målet. Skövde Energi anser av flera skäl att detta inte är någon bra lösning eftersom befintlig energilösning ger mindre utsläpp av växthusgaser samt mindre effektbelastning på elnätet.

Skövde Energi anser att följande problem är så centrala att Västfastigheter bör svara på dessa för att Mark- och miljödomstolen ska kunna fatta ett välgrundat beslut:

Sökande har i sin konsekvensbeskrivning inte beskrivit hur klimatpåverkan jämfört med befintlig lösning (endast fjärrvärme) ser ut. Enligt en rapport från Energiforsk ökar sökandes lösning utsläppen av växthusgaser jämfört med befintlig lösning.

Västra Götalandsregionen har som långsiktigt mål att halvera köpt energi, på vilket sätt bidrar detta till det nationella klimatmålet Fossilfritt Sverige?

Västfastigheter ökar effektbelastningen på elnätet vilket försämrar möjligheterna för övriga verksamheter i Skövde att elektrifiera sina processer.

Hur detta påverkar möjligheterna att nå det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad miljöpåverkan” redovisas inte i sökandes miljökonsekvensbeskrivning.

Enligt SKR är det viktigt med energiutvinning av det avfall som inte kan återvinnas.

SKAS ger årligen upphov till cirka 1 000 ton avfall för förbränning i Skövde Energis kraftvärmeverk. Vid förbränningen produceras el och fjärrvärme.

Vilka alternativa sätt att hantera sitt avfall ser den sökande, om man ser att den cirkulära lösning med energiåtervinning som finns idag, inte motsvarar de miljömål man satt upp?

Samhällsekonomiska lönsamhet – den elbaserade akvifärlösningen kräver en dyr investering trots att det redan finns en miljövänlig lösning som levereras till ett av Sveriges billigaste pris. Hur motiverar man detta?