Nyheter

Samråd om den framtida dricksvattenförsörjning i Malmöregionen

VA SYD bjuder in till samråd om Grevie vattentäkt. Den 100-åriga grundvattentäkten förnyas för att bibehålla en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden.

I över 100 år har det skett vattenuttag i Grevie i Staffanstorps kommun. Idag pumpar VA SYD upp grundvatten från Alnarpsströmmen som går 70 meter under marken. Eftersom Alnarpsströmmen ligger så djupt skyddad är den mindre sårbar än ytvattentäkter och är därmed viktig för hela regionen.

– Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. När samhället växer och klimatet förändras behöver vi planera för ett ökat vattenbehov, men även stå rustade för eventuella driftstörningar eller krissituationer med vattenbrist, säger Ulrika Sabel, utredningsingenjör på VA SYD och ansvarig för arbetet med att modernisera Grevie vattentäkt.

En viktig del i arbetet är att ansöka om ett nytt, modernt miljötillstånd för vattenuttag. Det är i denna process som VA SYD nu bjuder in till samråd med berörda parter. Ansökan omfattar samma mängd vatten som VA SYD har tillstånd för idag, men brunnar och uttag kommer att omfördelas för en framtida hållbar verksamhet.

Samrådet pågår mellan den 7 juni och 4 juli och berör de som bor eller har verksamhet i eller nära det påverkade området. Mer information finns på vasyd.se/grevie

BAKGRUND

Bulltofta vattenverk – ett verk som togs i drift för över 140 år sen

Vattnet från Grevie vattentäkt går till Bulltofta vattenverk i Malmö där det renas till dricksvatten. Bulltofta vattenverk har försett delar av Malmö med dricksvatten sedan 1879 och står idag för ca 12 % av Malmös dricksvattenförsörjning. Resten produceras av Sydvatten och kommer från sjöarna Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne.

Om Alnarpsströmmen

Alnarpsströmmen är ett större sammanhängande grundvattenmagasin i botten på Alnarpsdalen. Alnarpsdalen är i sin tur en berggrundssänka som är dold av mäktiga jordlager som bland annat inrymmer sandiga vattenförande jordlager. Dalen sträcker sig från Östersjökusten väster om Ystad till Lomma i nordväst och fortsätter därefter under Öresund och in under Själland. De övre delarna av berggrunden utgörs av sedimentärt kalkberg.