Nyheter

Ny hubb ska utveckla Örebroregionens industri

– Industrin utgör en stor del av den regionala ekonomin och det är viktigt att den fortsätter att finnas och också utvecklas i länet.

Det säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden, som tillsammans med övriga nämndledamöter fattat beslut om att stödja industrins utveckling i Örebro län.

Industrin i Sverige står inför en stor omställning inom så väl teknik och hållbarhet som kompetens. Inför denna omställning är det viktigt att länets aktörer förbereder sig på bästa sätt.

– I det arbetet tror vi att en industriell utvecklingsorganisation, en så kallad industrihubb, kan fylla en viktig funktion för att möta upp industrins behov, förmåga och engagemang. Genom att starta en industrihubb skapar vi en gemensam arena som underlättar samverkan mellan industrin och den offentliga sektorn med målet att bidra till omställning och hållbar utveckling, säger Irén Lejegren.

Då det i dag inte finns någon industriell aktör i länet som kan bära ansvaret för en hubb kommer arbetet att bedrivas i projektform med Business Region Örebro som projektägare. Förutom de fördelar Irén Lejegren nämnt ska hubben också ge utrymme för en kontinuerlig dialog för att klargöra de behov och den potential som finns inom industrisektorn.

Vidare ska hubben tillgängliggöra och kanalisera nationella initiativ samt ge utrymme för informations- och kunskapshöjande insatser inom olika teknikområden för att underlätta hanteringen av de utmaningar industrin står inför.