Nyheter

Sveriges avfallskraftvärmeverk kan halvera koldioxidutsläppen till 2030

Men det krävs stora förändringar och starkare styrmedel.

Det visar en rapport från branschorganisationen Avfall Sverige. Renova arbetar på flera sätt för att minska koldioxidutsläppen från avfallskraftvärmeverket i Göteborg.

– Frågan om fossilfri avfallsförbränning blir allt mer aktuell, säger Anders Åström, vd Renova. En del av de åtgärder rapporten föreslår har vi redan genomfört, men mycket arbete återstår både för oss och i samhället.

Sex procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från avfallsförbränning med energiåtervinning. Största orsaken till utsläppen är de plaster med fossilt ursprung som finns i avfallet.

I rapporten beskrivs både åtgärder som kräver statlig styrning, åtgärder från aktörer utanför avfallsbranschen och åtgärder som anläggningarna för energiåtervinning kan vidta.

Bland de förstnämnda finns klimatavgifter på plastprodukter, klimatsmartare förpackningsdesign, ökad fastighetsnära återvinning och krav mer biobaserad plast och återvunnen plast i plastprodukter.

Exempel på vad avfallskraftvärmeverkens ägare kan göra är att differentiera avgifter, utöka central sortering avfall, samt fånga in av koldioxid ur rökgaserna, så kallad CCS, Carbon Capture and Storage.

Renova har sedan 2015 en fossilfri tung fordonsflotta. Arbetet med att minska och förebygga koldioxidutsläpp från avfallskraftvärmeverket har pågått i flera år.

– Bland annat har vi bytt till förnybart stödbränsle i pannorna på avfallskraftvärmeverket och infört högre avgifter för verksamhetsavfall med stort plastinnehåll säger Christer Lundgren, chef för affärsområde Återvinning.

– Vi ställer även krav på att de företag dit vi levererar utsorterad plast, att de materialåtervinner den på ett bra sätt.

Högt på agendan står nu att ge Renovas kunder möjlighet att sortera ut fler plasttyper, liksom att ytterligare öka utsorteringen av plast på egna anläggningar.

Renova har även en långsiktig ambition att införa koldioxidinfångning, CCS, vid avfallskraftvärmeverket.

– Vi utreder hur en sådan anläggning skulle kunna se ut. Vi deltar även i samarbeten för att öka vår kunskap, till exempel förstudien i projekt CinfraCap. Där undersöktes möjligheten till gemensam infrastruktur för transport och mellanlagring av infångad koldioxid, säger Christer Lundgren.

Kortversion av rapporten ”Hur når Sverige fossilfri energiåtervinning från avfallsförbränning”:

Här är vägen mot fossilfri energiåtervinning (avfallsverige.se)