Nyheter

Ny rapport från IKEM: Långa tillståndsprocesser hotar svensk omställning

Svenska myndigheters regeltillämpning och tillståndsprocesser är klart sämre än jämförbara konkurrentländers. Något som gör att viktiga investeringar riskerar att inte bli av eller hamnar i andra länder.

Det visar en ny rapport från IKEM där den kemirelaterade industrin, läkemedel, kemi, raffinaderi, plast och gummi har svarat på frågor om hur de ser på Sverige som industrination.

― Regeltillämpning och tillståndsprocesser är två faktorer som är väldigt betydelsefulla, särskilt nu när industrin planerar omfattande investeringar i hållbarare produktion. Sverige satsar stort på grön omställning inom industrin men långsam och oförutsägbar byråkrati kan leda till att investeringarna genomförs i andra länder eller inte blir av alls, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Kemira Kemi som ligger i Helsingborg har vid flera tillfällen påverkats negativt av att svenska myndigheters regeltillämpning och tillståndsprocesser är så långsamma och oförutsägbara.

― Jag förstår att, och delar uppfattningen, att ett regionalt perspektiv måste finnas med i en prövning. Vi menar dock att myndigheterna också måste lyfta blicken och även se till nyttan i ett nationellt perspektiv. Man måste förstå meningen och syftet med en ansökan. Det är extra viktigt idag när vi står inför stora utmaningar om en ökad hållbarhet där klimat och miljömål är satta på både nationell och global nivå. För att stå oss i internationell konkurrens och få fler investeringar till Sverige måste vi även få tillståndsprocesser som är mer förutsägbara och snabbare än de är idag. Den information Länsstyrelserna efterfrågar är inte sällan oproportionerlig till ärendets risk, omfattning och komplexitet. Här upplever vi också att det finns stora skillnader mellan landets länsstyrelser, säger Peter Kihlgren, vd Kemira Kemi.

IKEM:s rapport bygger på en enkät som besvarats av den kemirelaterade industrin, läkemedel, kemi, plast och gummi samt raffinaderier. Det är industrigrenar som sammantaget står för ungefär 20 procent av svensk varuexport. Dessutom står de för 40 procent av de industriella utsläppen vilket gör branschens gröna omställning viktig för Sverige.

Två områden där Sverige har uppenbara styrkor, samtidigt som de tillmäts mycket stor vikt bland företagen, är politisk stabilitet/rättssäkerhet och välutbildad personal. För båda områdena noteras positiva nettotal. Andra svagheter som företagen pekar ut är Sveriges geografiska läge och arbetskraftskostnaderna. Områden som har stor betydelse men som är svåra att påverka, till skillnad från hur man hanterar tillstånd för investeringar.

IKEM har frågat företagen hur de ser på svenska styrkor och svagheter. I tabellen redovisas nettotalen för de olika parametrarna, dvs andelen företag som anser att Sverige inom aktuellt villkor har en relativ fördel, minskat med de företag som, tvärtom, anser att Sverige erbjuder en relativ nackdel. Ju högre positiva tal – desto tydligare ett förhållande till Sveriges fördel. Vid stora negativa tal har Sverige i stället problem med att klara konkurrensen mot omvärlden.