Nyheter

Ny prissättningsmodell på gallringsposter

I den nya metoden betalas ett stamvolympris för de träd som avlägsnas så att priset beror på trädens volym. Metoden har utvecklats för att virkets förädlingsvärde ska kunna optimeras i alla slutproduktmarknadssituationer.

Det är Metsä Group som lanserar den nya prissättningsmodellen på gallringsposter.

Stamvolympris innebär att de träd som gallras köps som hela stammar och det pris som skogsägaren får, fastställs utgående från medelvolymen på de träd som avlägsnas. Apteringen, dvs. hur stammarna kapas i massaved och stock, påverkar inte den virkesförsäljningsinkomst som skogsägaren får.

Eftersom stammarna kan kapas till lämpliga stycken beroende på behov och marknadssituation, är stamvis prissättning konkurrenskraftig i jämförelse med konventionell stock-massaved-prissättning.

– Skogsexperten uppskattar stammarnas volym och beståndets kvalitet med hjälp av ett modernt mätredskap. Utgående från dessa uppgifter fastställer vi ett pris per stam per trädslag”, berättar direktör för virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen.

Skogsexperten ger skogsägaren sin uppskattning av de kapade granstammarnas och tallstammarnas medelvolym och ett stampris per kubikmeter för vartdera trädslaget.

– Skogsägaren får också en tabell i samband med virkesaffären, ur vilken skogsägaren kan se hur kubikmeterpriset förändras om stammarnas medelvolym avviker från uppskattningen, säger Jumppanen.

Efter drivningen får man ett exakt mätresultat för de avlägsnade stammarnas medelvolym från skördaren. Om medelvolymen är större än skogsexpertens uppskattning, stiger det pris som betalas för virket och i den motsatta situationen sjunker priset.

– Den mest allmänna gallringsformen innebär att man avlägsnar träd av dålig kvalitet och träd som växer dåligt, så att de bästa träden ska få utrymme att utvecklas till ordentliga stockträd. Om man avlägsnar grövre träd vid gallringen, höjer det på priset, berättar Jumppanen.

Tills vidare har Metsä Group köpt förnyelseposter med fast stamvis prissättning. Vid slutavverkningar är det lättare att uppskatta storleken för de träd som avlägsnas. Vid slutavverkningar påverkar drivningen inte heller medelvolymen på de träd som avlägsnas, eftersom alla träd avlägsnas med undantag för naturvårdsträd och värdefulla naturobjekt.

– Vi vill utvidga användningen av stamvis prissättning och befria apteringen, så att vi ska kunna optimera stammens förädlingsvärde i alla slutproduktmarknadssituationer, säger Jumppanen.

– Stamvolymprissättning testades som pilotprojekt 2020 och skogsägarnas respons var mycket god. Alla som deltog ville sälja också följande gallringspost med den nya prissättningsmodellen.