Nyheter

Industrin primus motor

Återhämtningen i ekonomin i spåren av Coronakrisen har drivits av tillverkningsindustrin, industrinära tjänster och delar av detaljhandeln.

När ekonomierna väl öppnar upp igen räknar Teknikföretagen med att konsumentefterfrågan vrids från varor till besöksnäringar, som turism och resor med mera. Mycket talar dock för att industrin behåller sin roll som primus motor.

Världsekonomin har studsat tillbaka kraftigt de senaste kvartalen efter stjärnsmällen i samband med Coronakrisen i början av 2020. Efter förra årets rekordras i global BNP – minus 3,8 procent – räknar Teknikföretagen med att den ökar med 5,5 procent 2021.

– Mycket av årets tillväxt kan tillskrivas en kraftig överhängseffekt – cirka 3 procentenheter – från det svaga 2020. Efter en förväntad kraftig rekyl under andra halvåret i år i samband med lättade coronarestriktioner räknar vi med en gradvis avmattning framöver, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Global BNP-tillväxt avtar till 3,5 procent 2022. Tyvärr räcker inte dessa tillväxttakter riktigt till för att BNP ska återta all den mark som förlorades under 2020.

Sverige

Med ett BNP-fall på 2,8 procent 2020 klarade Sverige Coronakrisen relativt bra jämfört med liknande ekonomier. Skälen är bland annat att Sverige inte stängde ner ekonomin lika drastiskt som många andra länder i Europa, vilket tillät hemmaekonomin att rulla något bättre.

– Svensk ekonomi har gynnats av en relativt väl positionerad tillverkningsindustri, som i sin tur givit draghjälp till den stora industrinära tjänstesektorn. Vi räknar med att industrin, direkt och indirekt via industrinära tjänster, även fortsätter att driva på Sveriges ekonomi de närmaste åren, säger Mats Kinnwall.

Industriproduktionen förväntas öka med 9 procent i år och med 4,5 procent nästa år, i teknikindustrin med 12 procent respektive 5 procent. Dessutom finns det förutsättningar för en stark konsumtionsutveckling i samband med att Coronarestriktionerna gradvis lättar. Sammantaget räknar Teknikföretagen med att svensk BNP växer med 4,5 procent respektive 3,5 procent under 2021 – 2022.

De flaskhalsar som uppstått globalt de senaste månaderna i kombination med de extrema prisrörelserna i samband med den akuta krisen förra våren, innebär att global och Sveriges inflation tilltar på kort sikt. Teknikföretagen räknar dock inte med att detta är inledningen på en period av persistent högre inflation.