Nyheter

Satsning på fiskvägar vid kraftverksdammar längs Dalälven

Fortum driver ett stort antal vattenkraftverk längs Dalälven, bl a Väsa och Blyberg (båda i Älvdalens kommun) och Spjutmo (Mora). Efter beslut från mark- och miljödomstolen ska fiskvägar, som möjliggör för vandrande fisk att kunna passera dammar eller kraftverk längs ett vattendrag, anläggas.

Efter att ha testat olika nya tekniker har Fortum enats med berörda intressenter om en lösning som gynnar såväl harr som öring.

– Vattenkraften förutsätter magasinering av vatten i dammar som är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men dammar kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Därför arbetar Fortum på olika sätt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Den här satsningen är en av många vi gör som syftar till att stärka viktiga fiskbestånd i utbyggda älvar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum.

Fortum äger kraftverken Väsa och Blyberg tillsammans med Älvdalens Besparingsskog, en verksamhet med anor sedan slutet av 1800-talet då Besparingsskogarna bildades. Syftet med Besparingsskogen är att avkastningen, förutom att täcka kostnader för förbättring av skogen, ska återgå i form av bidrag till delägarnas jord- och skogsbruksverksamhet men även till verksamheter som på olika sätt utvecklar bygden.

– Det är glädjande att vi gemensamt kan göra denna stora investering för miljön och fisken i Älvdalen. Fiskvägarna vid kraftverken byggs på god kunskapsmässig grund om vandringsfiskars beteende och vi hoppas förstås kunna se tydligt positiva resultat av dessa insatser. Det skulle gynna inte bara den biologiska mångfalden i vattnen utan även Älvdalens unika miljö som helhet, säger Nils Eliasson, förvaltare vid Älvdalens Besparingsskog.

Vilken typ av fiskvandringslösning som fungerar bäst är helt beroende av de lokala förutsättningarna. Fungerande vandringsvägar för en viss fiskart kan kräva andra lösningar än för en annan.

Det finns med andra ord ingen universallösning när det gäller fiskvandring. Många olika faktorer spelar i slutänden in för hur fisklivet kommer att utvecklas i de berörda vattnen kring kraftverken. Även om Fortum ser stora möjligheter med de fiskvägar som nu anläggs vid Väsa, Blyberg och Spjutmo krävs en aktiv förvaltning av fisket under lång tid för att säkerställa att t ex att nuvarande svaga bestånd av sjövandrande öring blir tillräckligt stark för att även kunna nyttjas i ett framtida fiske.

Arbetet vid Blyberg och Spjutmo utförs av byggbolaget NCC och ska vara klart 2022 respektive 2023. Under förarbetet har nya designidéer som bl a en fångdammslösning och en ”Mammutpump” för lockvatten i den sista delen av fiskvägen uppströms utvecklats, samt en sträckning av fiskvägen där den går över sig själv i flera plan likt ett parkeringshus. Det har gjort installationerna mer yteffektiva. Det sista är viktigt då det är trångt att få in så här pass stora fiskvägar i befintliga anläggningar, men såväl Fortum som NCC känner sig nöjda med de lösningar som kommer att användas.

– Fortum har gjort flera olika försök med nya innovativa lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är förknippat med komplexitet och stora utmaningar att anlägga och kostnadsberäkna fiskvägsprojekt vid stora älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi här gör i fiskvägar de största i svensk historia, säger Fortums projektledare Kristoffer Sjöstrand.

För NCC är det ett viktigt projekt sett till att den biologiska mångfalden främjas och att vattenkraften fortsätter att utvecklas.

– Vi uppskattar att vi har fått förtroendet från Fortum att driva det här projektet. Fortum är en viktig kund för oss som vi jobbat tillsammans med i många år och i en lång rad lyckade projekt. Och genom åren har vi byggt en bra relation som vi vill ha kvar och stärka. Så vi ser verkligen fram emot att få arbeta i Blyberg och Spjutmo, säger Anna Arnfeldt, produktionschef på NCC.