Nyheter

Nästa steg mot Sveriges största solenergianläggning

European Energy tar nu nästa steg mot etableringen av det som kan bli Sveriges största solenergianläggning i Svedberga utanför Helsingborg. En miljökonsekvensbeskrivning och skötselplan har överlämnats till Länsstyrelsen Skåne som ska fatta beslut i ärendet.

– Vi är glada att vi har kunnat svara på alla frågor från Länsstyrelsen Skåne. Miljökonsekvensbeskrivningen är en mycket grundlig och detaljerad genomgång av en mängd olika miljöaspekter. Bedömningen visar att anläggningen kan samexistera med natur och jordbruk i området på ett bra sätt och att anläggningen lever upp till en rad miljömål, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef för European Energys svenska verksamhet.

Den samlade bedömningen av de olika aspekterna i miljökonsekvensbeskrivningen pekar på att anläggningen ger upphov till en minimal påverkan på hälsa och miljö. I vissa fall påverkas miljön positivt, till exempel gällande biologisk mångfald och markanvändning. I ett större perspektiv, på samhällsnivå, kommer solcellsanläggningen att tillföra stora mängder helt förnybar energi som bidrar till grön omställning och energiförsörjning i Skåne.

Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Anläggningen skulle kunna ge ett betydande tillskott av förnybar energi till en region där det råder energibrist och elektrifieringen väntas öka de kommande åren.

­– Regering och riksdag har ställt sig bakom ett nationellt mål på 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Anläggningen i Svedberga skulle bidra till att nå det målet, säger Ted Bergdahl.

Byggtiden, 12–16 månader, innebär att Skåne relativt snabbt kan få ny lokalproducerad, helt förnybar energi i direkt anslutning till elnätet, utan att det behöver kosta skattebetalarna en krona.

European Energy har samrått med myndigheter och lokala intressegrupper för att säkerställa att alla får komma till tals och att synpunkterna tas tillvara. Som komplement till miljökonsekvensbeskrivningen har det även tagits fram en skötselplan för att förvalta och förstärka naturmiljövärden.

– En central fråga är hur vi planerar att nyttja marken. Anläggningen utgör en tillfällig och hållbar användning av jordbruksmark. Jordbruk kan bedrivas mellan och runt panelerna under den tid som anläggningen är i drift. Ett mindre intensivt jordbruk främjar både biologisk mångfald och kolinlagning i marken. När panelerna är färdiganvända och plockas ner kan marken återgå till fullskalig jordbruksproduktion, säger Ted Bergdahl.

VIKTIGA SLUTSATSER I MILJÖKONSKVENSBESKRIVNINGEN:

Solcellsanläggningen i Svedberga är att betrakta som ett väsentligt samhällsintresse eftersom den ligger inom elområde SE4 där det finns stort behov av ny energi (förnybar energi).

Anläggningen utgör tillfällig och hållbar användning av jordbruksmarken. Jordbruk kan bedrivas mellan och runt panelerna under den tid som anläggningen är i drift. När panelerna är färdiganvända och plockas ner kan marken återgå till fullskalig jordbruksproduktion.

Solcellsanläggnigen i Svedberga främjar den biologiska mångfalden genom aktiva åtgärder för ökad artrikedom, bland annat kantzoner och trädhäckar.

Den föreslagna platsen för anläggningen är den bästa av möjliga alternativ eftersom:

marken är tillgänglig och anslutningsmöjlighet till regionnätet finns i befintlig transformatorstation

solcellsparken kan anläggas på mark utan särskilda natur-, kultur- eller friluftsvärden

dispens för strandskydd eller biotopskydd inte behövs. Anläggningen har minimal påverkan på skyddade områden

inga områden av riksintresse berörs

befintlig markanvändning (jordbruk) kan fortsätta under driftstiden samt i sin helhet återupptas när solcellsparken har avvecklats

Fakta om solcellsanläggningen i Svedberga:

147 MWp installerad effekt

Ungefärlig produktion 175 GWh/år (motsvarar 8 750 villors årskonsumtion av el (vid en årlig förbrukning om 20 000 kWh)

Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler

Marken mellan panelerna kan odlas eller användas till bete

Byggtiden är 12­–16 månader efter godkännande