Nyheter

Ellevio: ”Riksdagsbeslut viktig pusselbit för stärkt elnätskapacitet”

Regeringen har föreslagit att det införs ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet i Sverige, med avsikt att stärka kapaciteten i elnäten.
David Bjurhall, chef för regulatoriska frågor på Ellevio, kommenterar:

– Att riksdagen beslutat att låta elnätsoperatörerna ta del av outnyttjade underintäkter för att bekosta nätkapacitetsförstärkande åtgärder sänder en oerhört viktig signal. Det visar att riksdagen förstår elnätsinfrastrukturens roll när det gäller att förverkliga viktiga utvecklingsmål och möta samhällsutmaningarna.

– Elektrifiering och pålitlig elförsörjning genomsyrar alla svenska utvecklingsmål, från klimatomställningen till industriutvecklingen och digitaliseringsmålen, och så vidare. Elförbrukningen i Sverige förutspås av Energimyndighetens senaste scenarier fördubblas fram till 2045. Sådan utveckling är helt avhängig pålitlig elnätsinfrastruktur.

– Men elnäten är i stort behov av upprustning och utbyggnad för att möta ökade behov. Elnätsbranschen i stort räknar med investeringsbehov om 500 miljarder kronor till 2045 för att kunna förverkliga riksdagens mål. För Ellevio enskilt rör det sig om investeringar på 100 miljarder kronor.

– Riksdagens beslut är därför en mycket viktig pusselbit. För Ellevios räkning handlar det om tillgång till 2 miljarder över åtta år, alltså 250 mkr per år. I relation till våra investeringsplaner motsvarar underintäkterna inte på långa vägar omkostnaderna, men blir ett viktigt komplement.