Nyheter

OX2 bygger vindpark för Åndberg Vind

Det franska investmentbolaget Ardian uppför en stor vindkraftpark på Åndberget i trakten av Lillhärdal i Härjedalen. Huvudentreprenör för byggnationen är OX2 som är kontrakterade för EPC – Engineering, Procurement and Construction.

Enligt tidplan ska hela anläggningen stå driftklar till slutet av året.

Vid Lillhärdal Åndberget investerar Ardian ungefär 300 miljoner Euro. Det görs via eNordic som är Ardians nya investeringsplattform i Norden. En del av elproduktionen är redan intecknad. Skellefteå Kraft AB och Åndberg Vind AB har avtal som innebär att Skellefteå Kraft under tio år köper 30 procent av produktionen.

Internt och externt kraftnät

Det befintliga stamnätet ligger en dryg mil från platsen för vindkraftparken som uppförs nu. Vid anslutningspunkten Olingan bygger Svenska Kraftnät en ny station och Ellevio anlägger en transformatorstation som transformerar från 130 till 400 kV. Ellevio bygger även en 13 kilometer luftledning till vindkraftparken samt en transformatorstation för 33/130 kV.

Byggherren Åndberg Vind AB bekostar de nämnda investeringarna och bygger dessutom vindparkens interna markförlagda nät. Dessa utgör en stor del av den totala budgeten. För EPC-entreprenören OX2 innebär projektet flera utmaningar. Byggtiden är relativt kort. De första vindkraftverken ska resas i början av juni, kopplas in från slutet augusti och samtliga 53 ska vara i drift till årsskiftet.

– Hittills har vi klarat alla utmaningar, inklusive den pågående pandemin. Vi är förutseende och vidtar alla åtgärder vi kan, berättar Björn Olofsson, byggprojektledare hos OX2. Coronasituationen kan dock komma att påverka leveranserna av själva vindkraftverken. Tornen kommer från Turkiet, bladen från Spanien och nacellerna från Tyskland.

En annan utmaning är den känsliga naturen med skyddade områden, örnar och annan fågelfauna. Villkor i tillståndet styr vilka markytor som är planlagda för vindkraftverk, anläggningar som hör till och dragning av transportvägar. För huvudentreprenören är detta ett pussel, men hittills har allt gått bra. Alla vägar, alla fundament, kranplatser och det interna kraftnätet är färdigställt. Man räknar med att vägarna torkar upp till början på juni då de första av turbinerna ska anlända. Vardera kommer att ha en effekt på 5,4 MW och den bedömda medelårsproduktionen blir 832 GWh.

– Om vädret är med oss och maskinleveranserna fungerar ska vi kunna bli helt klara till årsskiftet, avslutar Björn Olofsson, byggprojektledare hos OX2.

Omfattande markinfrastruktur

Projektet har omfattat nästan 70 kilometer vägar, där 25 kilometer har handlat om förstärkning av befintliga vägar, resten är nya dragningar. Inom vindparken har logistikytor, kranplatser och fundament gjorts iordning inför leveransen av vindkraftverken. Ett internt markförlagt elkraftnät är också på plats omfattande 55 kilometer kabelschakt med mer än 250 kilometer kabel och optoledning. Huvudentreprenör för all infrastruktur har varit NCC.

– Inledningsvis utfördes geotekniska undersökningar där vi utforskade markförhållandena utifrån vår framtagna layout över vindparken, berättar Wisam Sager, projektchef hos NCC och platschef för projektet Lillhärdal Åndberg. Undersökningarna låg till grund för dimensioneringen av vindkraftsfundamenten, vägarna och övrig markinfrastruktur. Markundersökningarna resulterade i ett framtagande av tre olika fundamentstyper; bergförankrade och gravitationsfundament med diameter på 22 meter på grusbädd. För ett av vindkraftverken gjordes extra stort fundament med 25,8 meters diameter på grund av dåliga markförhållanden, även detta på grusbädd.

Centralt i parken etablerades en betongstation och ballast togs från en nyupptagen täkt på 6 kilometers avstånd. Under 22 veckor producerades hela 24 tusen kubikmeter betong.

Projekteringen av alla arbeten gjordes i Autocad för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna samla all relevant information och på så sätt kunna kommunicera effektivt med berörda intressenter. Planering och projektering skedde i tätt samarbete med OX2 och turbinleverantören Nordex.

– Det var en stor utmaning att klara logistiken och samordningen mellan alla aktiviteter på plats. Vi lyckades optimera logistiken tack vare vår genomtänkta layout och vår genomarbetade byggordning samt vårt kontinuerliga planeringsarbete som tydligt kommunicerades ut. På så sätt klarade vi den begränsade byggtiden och utmaningarna vi stötte på längs vägen. Idag kan vi konstatera att vårt åtagande har fullföljts enligt plan och det är härligt, avslutar Wisam Sager på NCC.

En speciell utmaning var naturvårdsaspekterna. Här arbetade OX2 och NCC tätt med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i rollen som tillsynsmyndighet. Det handlade både om fauna och flora samt mark och inte minst vatten, eftersom många vattendrag finns inom vindparkens område.

FAKTA

Tidplan: juni 2019–dec 2021

Byggherre: Åndberg Vind AB

Huvudentreprenör (EPC): OX2

Entreprenör, infrastruktur och fundament: NCC Sverige AB

Leverantör, vindkraftverk: Nordex

Kostnad: ca 3 miljarder kronor

 

På bilden: Lillhärdal Åndberget gjutning av fundament

Foto Stefan Björnsson