Nyheter

Genombrott inom oljefri tryckluft

Här kommer ett inlägg från David De Pril, produkt- och marknadschef, ELGi Europe om de senaste vatteninsprutade, oljefria kompressorerna med sluten vattenkrets tillhandahåller förbättrad energieffektivitet, hållbarhet och marginaltillväxt:

”Efterfrågan på oljefri tryckluft av hög kvalitet fortsätter att öka, framför allt i industrier där slutproduktens kvalitet och föroreningsfri status är en kritisk faktor. Inom industrier som läkemedelstillverkning, medicinsk vård, elektronik och livsmedel driver såväl marknadens utveckling som förordningar och bestämmelser fram ett större fokus på nya alternativ inom oljefri tryckluft, samtidigt som kostnaderna också ska tas i beaktande.

Mer än någonsin tidigare behöver tillverkningsföretag balansera ökade kostnader och energiutsläpp från sina anläggningar, och samtidigt upprätthålla produktkvalitet och effektiva processer.

Som en konsekvens fokuserar branschen nu på innovation för att hitta nya sätt att tillhanda tryckluft av hög kvalitet med hjälp av hållbarare alternativ. I och med att ny teknik görs tillgänglig kan företagen kontrollera sina kostnader utan att ge avkall på andra kritiska faktorer, vilket tillsammans framtidssäkrar deras kapitalinvesteringar.

Ren luft

För tillverkningsanläggningar är tryckluft en av de viktigaste tillgångarna. Men för branscher som läkemedelstillverkning, medicinsk vård, elektronik och livsmedel, så väl som för deras underleverantörer, kan brist på kvalitetsluft som lever upp till de globala bestämmelserna i SS-ISO 8573, 1:2010 och SS-ISO 8573–7 orsaka hög risk för kontaminering. Något som kan leda till produktåterkallningar och exportförbud som skadar förtroendet för företaget, dess varumärke och produkter.

I alla dessa processer måste anläggningarna upprätthålla nolltolerans mot föroreningar. Kvalitetskänsliga industrier använder oljefria luftkompressorer som tillhandahåller oljefri luft i enlighet med ISO:8573 (P-2):2007 ”Klass 0”, vilket säkerställer att 100 % föroreningsfri luft kan produceras för diverse tillämpningar i olika tillverknings- och förpackningsprocesser. Därutöver ställer livsmedels- och läkemedelsproducenter allt högre krav på luftkvalitet för att kunna efterleva standarden ISO:8573–7 gällande bestämning av halten av levande mikrobiologiska föroreningar.

Fram till nyligen var sådana kompressorer dyra, och användes i första hand av stora företag samt verksamheter som exporterar sina produkter till marknader med stränga regler (till exempel U.S. Food and Drug Administration).

Ingen olja. Vatten.

I branschen har vatteninsprutade, oljefria kompressorer blivit ett mycket effektivt alternativ till traditionella, oljefria, torra tvåstegskompressorer. De tillhandahåller samma tryckluft i ”Klass 0” med hjälp av en mycket enklare enstegskonstruktion, där vatten, sprutas in i luftenheten istället för olja, och därigenom kyler och tätar systemet. Som en konsekvens kan kompressorn och luftenheten köras i mycket lägre hastigheter än en torr skruvkompressor, vilket betyder högre tillförlitlighet, mindre slitage på delarna, mindre underhåll och bättre energiutnyttjande.

Det finns bara ett ”men”. De flesta vatteninsprutade oljefria kompressorerna är konstruerade med ytterligare funktioner, som rening via omvänd osmos (RO) i vattnets inloppsledning, särskilda rotormaterial och avancerade lagerkonstruktioner. Sådana system har visat sig vara kostsamma och mindre tillförlitliga.

Oljefritt och vatteninsprutat. Ett nytt paradigm.

Idag finns det en lösning på dessa problem:

– ett mindre komplext slutet vattensystem

– inga speciallager eller avancerade material

– inget behov av känsliga reningssystem med omvänd osmos

Kort och gott en innovativ och mycket mer pålitlig konstruktion. I ett slutet system blir risken för kontaminering ännu lägre. Vattnet fyller upp, sköljer och rengör kompressorns inre delar. Kompressorn dränerar också det kondenserade spillvattnet, vilket inte behöver tas hand om på något särskilt sätt (då det är av dricksvattenkvalitet).

Utöver renare vatten och lägre kompressorhastighet så använder det slutna systemet sig dessutom av mer kostnadseffektiva standardlager till traditionella oljesmorda kompressorer, vilket ytterligare minskar komplexiteten och kostnaderna.

Den totala ägandekostnaden för dessa enheter är avsevärt lägre (åtta procent eller mer) i jämförelse med traditionella oljefria tvåstegskompressorer, tack vare lägre strömförbrukning, enklare konstruktion och enklare underhåll. I jämförelse med oljeinsprutade lösningar blir dessa system ännu intressantare, eftersom tryckluftsfiltreringen utsätts för lägre påfrestningar.

Den avancerade utformningen av dessa nya, slutna, vatteninsprutade, oljefria kompressorer kan hjälpa företag att uppnå nya kvalitetsnivåer på tryckluften och samtidigt förbättra utrustningens driftstid. Sammantaget innebär detta att det går att få en oljefri lösning till samma pris samt drift- och underhållskostnader som en oljesmord enstegskompressor. Detta skyddar i sin tur kvalitetskänsliga tillverkningsprocesser från hårdare bestämmelser gällande energieffektivitet, samtidigt som kvalitetsstandarder i Klass 0 kan upprätthållas, allt till en lägre livscykelkostnad.”